ارتقاء شخصیت فردی

درباره‌ی این درس:

این درس شامل 2 فصل زیر است:

چرا باید خودمون باشیم؟

سه کار که تو دوران قرنطینه میشه انجام داد