بحران هویت

درباره‌ی این فصل:

همه‌ی ما با هویت خود زنده‌ایم. بعضی‌ها هویتشان را در کشورشان می‌بینند، بعضی‌ها در دین خود می‌بینند، بعضی‌ها در خانواده‌ی خود می‌بینند، بعضی‌ها در کار خود می‌بینند و خلاصه هر کس هویت خاص خود را دارد. اگر روزی از خواب بیدار بشوید و ببینید که هویتتان را از شما گرفته‌اند چه حالی به شما دست می‌دهد؟

این فصل شامل 11 درس زیر است:

همه‌ی ما با هویت خود زنده‌ایم. بعضی‌ها هویتشان را در کشورشان می‌بینند، بعضی‌ها در دین خود می‌بینند، بعضی‌ها در خانواده‌ی خود می‌بینند، بعضی‌ها در کار خود می‌بینند و خلاصه هر کس هویت خاص خود را دارد. اگر روزی از خواب بیدار بشوید و ببینید که هویتتان را از شما گرفته‌اند چه حالی به شما دست می‌دهد؟

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.

در این درس داستان از زاویه دید زمان گذشته استمراری برای شما بررسی می‌گردد که گرامر این زمان را بهتر یاد بگیرید

در این درس داستان از زاویه دید زمان آینده برای شما بررسی می‌گردد که گرامر این زمان را بهتر یاد بگیرید

در این درس داستان از زاویه دید زمان حال استمراری برای شما بررسی می‌گردد که گرامر این زمان را بهتر یاد بگیرید

در این درس داستان به صورت سوالات ضمیمه برای شما بررسی می‌گردد که گرامر این زمان را بهتر یاد بگیرید

در این درس گفتگویی واقعی بین دو نفر در رابطه با محتوای درس انجام می گردد.

در این درس لغات مهمی که در درس گفتگو استفاده شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.