صرف افعال انگلیسی

در این دوره مواردی مثل گذشته، حالت سوم و... افعال انگلیسی را یاد می‌گیرید.