سایر گرامرها

در این قسمت سایر گرامرها را که در دسته بندی ها جای نگرفته اند را می توانید یاد بگیرید.

جنسیت در زبان انگلیسی (Gender)

در این مقاله قصد داریم جنسیت در زبان انگلیسی را بررسی کنیم.

کاربرد intensifier‌ها (تشدیدکننده‌ها) در زبان انگلیسی

در این مقاله قصد داریم کاربرد intensifier‌ها (تشدیدکننده‌ها) در زبان انگلیسی را بررسی کنیم

قید زمان در انگلیسی

برای توصیف موقعیت‌های زیر از قید زمان استفاده می‌کنیم...

نشان دادن تاریخ و ساعت در زبان انگلیسی

از عبارات همراه با حرف اضافه به عنوان قید زمان استفاده می‌کنیم....

کاربرد already, still و yet در زبان انگلیسی

از already برای اشاره به چیزی که رخ داده یا ممکن است قبل از صحبت کردن اتفاق افتاده باشد، استفاده می‌کنیم. همچنین already در برخی از موارد می‌تواند نشان‌دهنده‌ حیرت گوینده در مواجه با چیزی غیر قابل انتظار باشد...

قیدهای تفضیلی و عالی

در زبان انگلیسی، می‌توانیم از قیدهای تفضیلی برای نشان دادن تغییر یا مقایسه کردن استفاده کنیم....

قید احتمال در زبان انگلیسی

از قید احتمال برای نشان دادن اینکه چقدر در مورد موضوعی مطمئن هستیم، استفاده می‌کنیم. متدوال‌ترین قیدهای احتمال عبارت هستند از....

کاربرد still, yet, just و already با حال کامل در زبان انگلیسی

آیا می‌دانید چطور و کجا از just, yet, still و already همراه با حال کامل استفاده کنیم? در مقاله‌ی زیر به توضیح این مبحث میپردازیم...