حروف اضافه

با کمک این بخش، صفر تا صد حروف اضافه در زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

در این درس درباره کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

فرق بین حرف اضافه(preposition) و حرف ربط (conjunction) در چیست؟

با مطالعه این درس، تفاوت بین حرف اضافه و حرف ربط را یاد بگیرید.

معانی انتزاعی حروف اضافه در انگلیسی

در این درس درباره معانی انتزاعی حروف اضافه در انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

حروف اضافه و صفات در انگلیسی

در این درس درباره حروف اضافه و صفات در انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

ترکیب حروف اضافه و فعل در زبان انگلیسی

در این درس درباره ترکیب حروف اضافه و فعل در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

جایگاه و جداسازی حروف اضافه در انگلیسی

در این درس درباره جایگاه و جداسازی حروف اضافه در انگلیسی در انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

حرف اضافه‌ی زمان در انگلیسی

در این درس درباره حرف اضافه‌ی زمان در انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

حرف اضافه‌ی مکان در انگلیسی

استفاده از حروف اضافه‌ی مکان می‌تواند برای بسیاری از زبان‌آموزان دشوار باشد. به همین دلیل در درس امروز در مورد کاربرد at ,in و on صحبت می‌کنیم تا زمان‌هایی که قصد صحبت در مورد مکان چیزی را دارید، بتوانید از حروف اضافه‌ی صحیحی استفاده کنید.