حالت مجهول (passive) و معلوم (active) در زبان انگلیسی

برای این که همه چیز را درباره‌ی گرامر معلوم و مجهول بدانید، توصیه می‌کنیم این مقاله را بخوانید.

معلوم مجهول در انگلیسی

در درس گذشته به توضیح افعال گذرا و ناگذر پرداختیم، همانطور که گفتیم افعال ناگذر نمی‌توانند مجهول باشند بنابراین فعل‌های transitive (گذرا) می‌توانند هم مجهول و هم معلوم باشند:

Active معلومPassive مجهول
.The hunter killed the lion
شکارچی شیر را کشت.>.The lion was killed by the hunter
شیر توسط شکارچی کشته شد.
.Someone has cleaned the windows
یک نفر پنجره را تمیز کرده است.>.The windows have been cleaned
پنجره تمیز شده است.

ساختار افعال مجهول به شکل فعل be به علاوه‌ شکل سوم فعل می‌باشد، برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید:

bepast participle
Englishisspoken.all over the world
The windowshave beencleaned.
Lunchwas beingserved.
The workwill befinished.soon
Theymight have beeninvited.to the party

اگر در جملات مجهول بخواهیم فاعل یا انجام‌دهنده‌ کار را نشان دهیم از by استفاده می‌کنیم:

She was attacked by a dangerous dog.

او مورد حمله‌ یک سگ خطرناک قرار گرفت.

The money was stolen by her husband.

پول توسط همسرش دزدیده شد.

  • مصدر مجهول یا passive infinitive از فعل to be همراه با شکل سوم فعل یا همان past participle تشکیل می‌شود:

The doors are going to be locked at ten o’clock.

درها قرار است ساعت 10 قفل شوند.

You shouldn’t have done that. You ought to be punished .

نباید آن کار را انجام می‌دادید. باید مجازات شوید.

  • گاهی اوقات از فعل get همراه با شکل سوم فعل برای ساختن حالت مجهول استفاده می‌کنیم:

Be careful with that glass. It might get broken.

مراقب آن لیوان باشید. ممکن است بشکند.

Peter got hurt in a crash.

پیتر در یک تصادف آسیب دید.

  • در جملات مجهول می‌توانیم از indirect object یا همان مفعول غیر مستقیم به عنوان فاعل فعل مجهول استفاده کنیم، مثلا:
activepassive
I gave him a book for his birthday.>He was given a book for his birthday.
Someone sent her a cheque for a thousand euros.>She was sent a cheque for a thousand euros.
  • می‌توانیم از افعال عبارتی یا phrasal verbها در حالت مجهول استفاده کنیم:
activepassive
.They called off the meeting آن‌ها جلسه را کنسل کردند.>.The meeting was called off جلسه کنسل شد.
.His grandmother looked after him مادربزرگش از او نگهداری کرد.>.He was looked after by his grandmother او توسط مادربزرگش مراقبت میشد.
.They will send him away to school آن‌ها او را به مدرسه خواهند فرستاد.>.He will be sent away to school او به مدرسه فرستاده خواهد شد.
  • بعد از بعضی از افعال که در حالت مجهول بسیار پرکاربرد هستند، از to-infinitive استفاده می‌شود.

افعالی پرکاربردی که با to-infinitive همراه می‌شوند عبارت هستند از:

be supposed tobe expected tobe asked tobe told to
be scheduled tobe allowed tobe invited tobe ordered to

John has been asked to make a speech at the meeting.

از جان خواسته شده‌ است که در جلسه سخنرانی کند.

You are supposed to wear a uniform.

شما قرار است لباس فرم بپوشید.

The meeting is scheduled to start at seven.

جلسه قرار است ساعت ۷ شروع شود.