آموزش انواع فعل در زبان انگلیسی

فعل چیست و چند نوع دارد؟ در این درس یاد بگیرید.

verb

سوالی که اول از همه باید به آن پاسخ دهیم و احتمالا برای شما بسیار ساده است، این است که فعل چیست؟ فعل کلمه یا گروه کلماتی هستند که روی دادن امری، یا واقع شدن حالتی را در یکی از زمان های (گذشته، حال، آینده) به شخص نسبت می‌دهند. در واقع فعل به بخشی از جمله گفته می‌شود که نشان‌دهنده کار انجام شده یا یک رویداد یا یک حالت باشد.

افعال در انگلیسی چهار بخش اصلی دارند:

Base form حالت پایهing form-Past tense شکل گذشتهPast participle شکل سوم فعل
workworkingworkedworked
playplayingplayedplayed
listenlisteninglistenedlistened

بیشتر افعالی که با آن‌ها در جملات و متون مواجه می‌شویم با قاعده هستند: افعال با قاعده یا regular شکل گذشته و شکل سوم آن‌ها با ed شکل می‌گیرد، مثل: (worked, played, listened) اما تعداد زیادی از افعال پرکاربرد، بی قاعده (irregular) هستند، به این معنی که برای اینکه آن‌ها را به حالت گذشته تبدیل کنیم قانون خاصی وجود ندارد.

عبارات فعلی

افعال در زبان انگلیسی به شکل‌های زیر هستند:

  • فعل اصلی یا main verb
main verb
Wearehere
Ilikeit
Everybodysawthe accident
Welaughed.

این نوع فعل می‌تواند به زمان حال باشد مثل are, like یا می‌تواند در حالت گذشته باشد.

  • فعل کمکی be (auxiliary verb) همراه با فعل اصلی به شکل ing دار.
auxiliary being form
Everybodyiswatching
Wewerelaughing

وجود be و ing در عبارت فعلی‌، بیانگر استمراری بودن آن است. افعالی با am, is, are همراه می‌شوند حال استمراری و افعال همراه با was, were گذشته‌ استمراری هستند.

  • فعل کمکی have و فعل اصلی در حالت past participle یا همان شکل سوم:
auxiliary havepast participle
Theyhaveenjoyedthemselves
Everybodyhasworkedhard
Hehadfinishedwork

عبارت فعلی‌ای که در آن از have و past participle استفاده شده، بیانگر حالت کامل است. فعل همراه با have, has نشان‌دهنده‌ حال کامل و فعل همراه با had نشان‌دهنده‌ گذشته‌ کامل است.

  • افعال مدال یا modal verbs و فعل اصلی

افعال مدال عبارت هستند از:

can, could, may, might, must, shall, should, will, would

modal verbmain verb
Theywillcome
Hemightcome
  • افعال کمکی have و been و فعل اصلی در حالت ing:
auxiliary have beening form
Everybodyhas beenworkinghard
Hehad beensinging

عبارت فعلی‌ای که شامل have been و شکل ing‌ دار فعل می‌شود بیانگر کامل و استمراری بودن فعل است. فعلی که همراه با have و has است، نشان‌دهنده‌ حال کامل استمراری یا present perfect continuous و فعلی که همراه با had است، نشان‌دهنده‌ گذشته‌ کامل استمراری یا past perfect continuous است.

  • فعل مدال و کمکی be, have و have been همراه باهم:
modalauxiliaryverb
Theywillbelistening
Hemighthavearrived
Shemusthave beenlistening
  • فعل کمکی be و فعل اصلی در حالت past participle یا شکل سوم:
auxiliary bepast participle
Englishisspokenall over the world
The windowshave beencleaned
Lunchwas beingserved
The workwill befinishedsoon
Theymight have beeninvitedto the party

عبارت فعلی‌ای که شامل be و past participle است، بیانگر حالت مجهول یا passive voice است.

  • نکته:
  • برای تاکید بیشتر بر روی منظور و گفته‌ خود، می‌توانیم از افعال کمکیِ do و did همراه با مصدر (infinitive) استفاده کنیم.

It was a wonderful party. I did enjoy it.

مهمانی فوق‌العاده‌ای بود. من خیلی لذت بردم.

I do agree with you. I think you are absolutely right.

من کاملا با شما موافقم. فکر می‌کنم که کاملا درست می‌گویید.