افعال عبارتی با حرف A

در این درس تمامی افعال عبارتی که با حرف a شروع می‌شوند، آموزش داده می‌شود.

کاربرد و معنی account for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف account for آشنا شوید.

کاربرد و معنی act as چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف act as آشنا شوید.

کاربرد و معنی act for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف act for آشنا شوید.

کاربرد و معنی act on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف act onآشنا شوید.

کاربرد و معنی act out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف act out آشنا شوید.

کاربرد و معنی act up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف act up آشنا شوید.

کاربرد و معنی add to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف add to آشنا شوید.

کاربرد و معنی add up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف add up آشنا شوید.

کاربرد و معنی add up to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف add up to آشنا شوید.

کاربرد و معنی adhere to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف adhere to آشنا شوید.

کاربرد و معنی advise against چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف advise against آشنا شوید.

کاربرد و معنی advise of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف advise of آشنا شوید.

کاربرد و معنی agree with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف agree with آشنا شوید.

کاربرد و معنی aim at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف aim at آشنا شوید.

کاربرد و معنی allow for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف allow for آشنا شوید.

کاربرد و معنی allude to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف allude to آشنا شوید.

کاربرد و معنی amount to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف amount to آشنا شوید.

کاربرد و معنی answer back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف answer back آشنا شوید.

کاربرد و معنی answer for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف answer for آشنا شوید.

کاربرد و معنی appeal for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف appeal for آشنا شوید.

کاربرد و معنی appeal to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف appeal to آشنا شوید.

کاربرد و معنی apply to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف apply to آشنا شوید.

کاربرد و معنی arrive at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف arrive at آشنا شوید.

کاربرد و معنی ask after چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف ask after آشنا شوید.

کاربرد و معنی ask for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف ask for آشنا شوید.

کاربرد و معنی ask out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف ask out آشنا شوید.

کاربرد و معنی ask over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف ask over آشنا شوید.

کاربرد و معنی associate with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف associate with آشنا شوید.

کاربرد و معنی attach to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف attach to آشنا شوید.

کاربرد و معنی attend to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف attend to آشنا شوید.

کاربرد و معنی attribute to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف attribute to آشنا شوید.

کاربرد و معنی auction off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف auction off آشنا شوید.

کاربرد و معنی average out at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف average out at آشنا شوید.