افعال عبارتی با حرف D

در این درس تمامی افعال عبارتی که با حرف d شروع می‌شوند آموزش داده می‌شود.

کاربرد و معنی date back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف date back آشنا شوید.

کاربرد و معنی date from چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف date from آشنا شوید.

کاربرد و معنی dawn on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dawn on آشنا شوید.

کاربرد و معنی deal in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف deal in آشنا شوید.

کاربرد و معنی deal with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف deal with آشنا شوید.

کاربرد و معنی decide against چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف decide against آشنا شوید.

کاربرد و معنی decide on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف decide on آشنا شوید.

کاربرد و معنی delight in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف delight in آشنا شوید.

کاربرد و معنی delve into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف delve into آشنا شوید.

کاربرد و معنی depend on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف depend on آشنا شوید.

کاربرد و معنی describe as چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف describe as آشنا شوید.

کاربرد و معنی deter from چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف deter from آشنا شوید.

کاربرد و معنی devote to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف devote to آشنا شوید.

کاربرد و معنی die away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف die away آشنا شوید.

کاربرد و معنی die down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف die down آشنا شوید.

کاربرد و معنی die off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف die off آشنا شوید.

کاربرد و معنی die out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف die out آشنا شوید.

کاربرد و معنی dig in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dig in آشنا شوید.

کاربرد و معنی dig up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dig up آشنا شوید.

کاربرد و معنی dish out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dish out آشنا شوید.

کاربرد و معنی divide up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف divide up آشنا شوید.

کاربرد و معنی do about چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف do about آشنا شوید.

کاربرد و معنی do away with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف do away with آشنا شوید.

کاربرد و معنی do in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف do in آشنا شوید.

کاربرد و معنی do up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف do up آشنا شوید.

کاربرد و معنی do with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف do with آشنا شوید.

کاربرد و معنی do without چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف do without آشنا شوید.

کاربرد و معنی doze off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف doze off آشنا شوید.

کاربرد و معنی drag on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drag on آشنا شوید.

کاربرد و معنی draw on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف draw on آشنا شوید.

کاربرد و معنی draw out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف draw out آشنا شوید.

کاربرد و معنی draw up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف draw up آشنا شوید.

کاربرد و معنی dream of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dream of آشنا شوید.

کاربرد و معنی dream up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dream up آشنا شوید.

کاربرد و معنی dress up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dress up آشنا شوید.

کاربرد و معنی drive away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drive away آشنا شوید.

کاربرد و معنی drive off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drive off آشنا شوید.

کاربرد و معنی drive out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drive out آشنا شوید.

کاربرد و معنی drop by چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drop by آشنا شوید.

کاربرد و معنی drop in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drop in آشنا شوید.

کاربرد و معنی drop off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drop off آشنا شوید.

کاربرد و معنی drop out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drop out آشنا شوید.

کاربرد و معنی drown out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drown out آشنا شوید

کاربرد و معنی drum up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف drum up آشنا شوید.

کاربرد و معنی dry up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dry up آشنا شوید.

کاربرد و معنی dumb down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dumb down آشنا شوید.

کاربرد و معنی dwell on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dwell on آشنا شوید.

کاربرد و معنی dying for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف dying for آشنا شوید.