افعال عبارتی با حرف E

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف E را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی ease off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف ease off آشنا شوید.

کاربرد و معنی eat in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف eat in آشنا شوید.

کاربرد و معنی eat into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف eat into آشنا شوید.

کاربرد و معنی eat out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف eat out آشنا شوید.

کاربرد و معنی eat up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف eat up آشنا شوید.

کاربرد و معنی egg on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف egg on آشنا شوید.

کاربرد و معنی embark on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف embark on آشنا شوید.

کاربرد و معنی empty out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف empty out آشنا شوید.

کاربرد و معنی end in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف end in آشنا شوید.

کاربرد و معنی end up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف end up آشنا شوید.

کاربرد و معنی end with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف end with آشنا شوید.

کاربرد و معنی engage in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف engage in آشنا شوید.

کاربرد و معنی enter into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف enter into آشنا شوید.

کاربرد و معنی entitle to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف entitle to آشنا شوید.

کاربرد و معنی entrust to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف entrust to آشنا شوید

کاربرد و معنی entrust with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف entrust with آشنا شوید.

کاربرد و معنی even up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف even up آشنا شوید.

کاربرد و معنی expose to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف expose to آشنا شوید.

کاربرد و معنی extricate from چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف extricate from آشنا شوید.