کاربرد و معنی go on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف go on آشنا شوید.

go on.jpg

در این بخش شما را با معنی فعل عبارتی go on آشنا کرده و با ذکر مثال، کاربرد آن را در جمله بیان می‌کنیم.

ترجمه و معنی go on

به طور خلاصه ترجمه go on در فارسی به معانی زیر است:

ادامه دادن؛

گذشتن؛

غر زدن؛

اتفاق افتادن؛

استناد کردن به؛

و غیره

کاربرد go on

اگر اتفاقی به همان روش قبلی خود ادامه پیدا کند، یا اگر چیزی مانند چراغ و یا بخاری به‌کار بیفتد، یا اگر زمانی اتفاقی رخ دهد، یا اگر زمانی بسیار طولانی و به‌شیوه‌ای خسته‌کننده صحبت کنید و یا حتی اگر بخواهید کسی را به ادامه کاری تشویق کنید؛ می‌توانید از فعل go on بهره بگیرید. فعل go on یک فعل عبارتی و یا phrasal verb انگلیسی است که معانی و کاربردهای بسیار متنوعی دارد. این فعل که بیش‌تر به صورت go on someone or something در جملات استفاده می‌شود به معنی موارد زیر خواهد بود:

 • (زمان) گذشتن؛
 • رفتار کردن ؛
 • اتفاق افتادن، روی دادن، پیش آمدن، جریان داشتن و یا گذشتن؛
 • راه خود را ادامه دادن، جلوتر رفتن و یا دوباره راه افتادن؛
 • ادامه دادن، ادامه یافتن و یا ادامه پیدا کردن؛
 • (تئاتر) وارد صحنه شدن و یا ظاهر شدن؛
 • (ورزش و غیره) نوبت کسی بودن؛
 • جا گرفتن، اندازه بودن و یا خوردن؛
 • (کفش) پا رفتن؛
 • (لباس) تن کسی رفتن؛
 • (کارها، زندگی و غیره) پیش رفتن و یا جلو رفتن؛
 • نق زدن و یا غر زدن؛
 • (مدرک و غیره) تکیه کردن به و یا استناد کردن به؛
 • (در حالت محاوره و عامیانه) کشته‌مُرده کسی یا چیزی بودن، عاشق کسی یا چیزی بودن و یا دیوونه کسی یا چیزی بودن.

جدا از معانی و کاربردهایی که در بالا ذکر کردیم؛ از فعل go on می‌توانید در عبارات و اصطلاحات بی‌شماری استفاده کنید که در ادامه برخی از آن‌ها را بیان خواهیم کرد:

 • به مرور زمان برابر است با as time went by ؛
 • به چیزی یا کاری ادامه دادن، کاری را دنبال کردن و یا از کاری دست برنداشتن معادل است با go on doing something و یا go on with something ؛
 • یک‌بند حرف زدن go on talking می‌شود؛
 • به کسی نق زدن و یا به کسی غر زدن در انگلیسی go on at someone خواهد بود؛
 • به چیزی پرداختن، سر چیزی رفتن و یا سر کاری رفتن را با go on to something و یا go on to do something بیان کنید..

این‌ها تنها نمونه‌ای چند از کاربردهای مختلف فعل go on در زبان انگلیسی است. در ادامه چند مثال نیز برای درک بهتر شما از این فعل ارائه خواهیم کرد. فعل عبارتی go on یک فعل بی‌قاعده است که زمان گذشته آن went on بوده و شکل سوم این فعل نیز gone on می‌شود. اسم مصدر (gerund) و حالت استمراری این فعل در جمله نیز going on خواهد بود.

مثال برای فعل go on

If you go on like this, you will be punished.

اگر این‌گونه رفتار کنی، تنبیه خواهی شد.

The police had no clue to go on.

پلیس هیچ مدرکی برای استناد کردن ندارد.

I'm sure we never hear about a lot of what goes on in government.

من مطمئنم که ما در مورد بسیار از چیزهایی که در دولت اتفاق می‌افتد هرگز چیزی نمی‌شنویم.

Please go on with what you're doing and don't let us interrupt you.

لطفا به کاری که انجام می‌دهید ادامه دهید و اجازه ندهید که وقفه‌ای در آن ایجاد کنیم.

I wish you'd stop going on at me about my haircut.

کاش غر زدن به من درباره مدل مویم را تموم کنی.

Tomorrow will start cold but it should get warmer as the day goes on.

فردا سرد شروع می‌شود اما با گذشتن روز گرم‌تر می‌شود.

I went on a diet for the second time this month.

این ماه برای دومین بار یک رژیم غذایی را دنبال کردم.