کاربرد و معنی hold out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف hold out آشنا شوید.

hold out.jpg

در این بخش شما را با معنی فعل عبارتی hold out آشنا کرده و با ذکر مثال، کاربرد آن را در جمله بیان می‌کنیم.

ترجمه و معنی hold out

به طور خلاصه ترجمه hold out در فارسی به معانی زیر است:

دراز کردن؛

ارائه کردن؛

مقاومت کردن؛

و غیره

کاربرد hold out

اگر چیزی را تاحدی دراز کنید که دست فرد یا افراد دیگری نیز به آن برسد؛ فعل hold out می‌تواند برای بیان این حالت مناسب باشد. هم‌چنین زمانی که عرضه چیزی ادامه داشته باشد و یا از آن چیز به اندازه کافی وجود داشته باشد و تمام نشود؛ می‌توانید از این فعل بهره ببرید. فعل hold out در زبان انگلیسی یک phrasal verb و یا فعل عبارتی محسوب می‌شود و بیش‌تر به صورت hold something out مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر ترجمه نیز، معنی hold out به فارسی عبارت است از:

  • (دست و غیره) دراز کردن، جلو آوردن و یا پیش آوردن؛

  • طرح کردن، ارائه کردن و یا عرضه کردن؛

  • (امید) پروراندن و یا داشتن؛

  • مقاومت کردن، طاقت آوردن، ایستادگی کردن و یا استقامت کردن؛

  • (آذوقه و غیره) دوام آوردن، کفایت کردن و یا تکافو کردن؛

  • (ادرار کردن) خود را نگه داشتن.

جدای از معنای فوق شما می‌توانید با این فعل، اصطلاح hold out one’s arm را به معنی دست‌های خود را دراز کردن و یا دست‌های خود را باز کردن بسازید. در ادامه به شما چند مثال مختلف ارائه خواهیم داد تا با معنی و کاربرد فعل hold out در جمله آشنا شوید.

فعل عبارتی hold out یکی از افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی است که برای تبدیل شدن به زمان گذشته و کامل باید شکل آن را تغییر دهیم. در نتیجه زمان گذشته و شکل سوم این فعل به صورت held out نوشته و خوانده می‌شود. علاوه بر این، می‌توانید از holding out نیز به عنوان اسم مصدر (gerund) و یا حالت استمراری این فعل در جمله بهره ببرید.

مثال برای فعل hold out

They won't be able to hold out much longer under this sort of bombardment.

آن‌ها نمی‌توانند زیر این نوع از بمباران؛ بیش از این مقاومت کنند.

Few people hold out any hope of finding more survivors.

تعداد کمی از افراد امیدی به پیدا کردن بازماندگان بیش‌تری داشتند.

The sensors are designed to work as long as their batteries hold out.

سنسورها طوری طراحی شده‌اند که تا زمانی که باطری‌های‌شان دوام می‌آورد کار کنند.

I held a bouquet of roses out to her.

یک دسته گل رز جلوی او آوردم. (به پیش او آوردم؛ به او عرضه کردم).

I held out an offer of immunity from prosecution to her, but she would not cooperate.

من پیشنهاد مصونیت از پیگرد قانونی را به او عرضه کردم (ارائه دادم) اما تو همکاری نکرد.

Mike held out his hand and she took it

مایک دستش را دراز کرد و او آن را گرفت.