افعال عبارتی با حرف I

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف I را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی identify with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف identify with آشنا شوید.

کاربرد و معنی impact on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف impact on آشنا شوید.

کاربرد و معنی impose on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف impose on آشنا شوید.

کاربرد و معنی improve on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف improve on آشنا شوید.

کاربرد و معنی incline to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف incline to آشنا شوید.

کاربرد و معنی indulge in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف indulge in آشنا شوید.

کاربرد و معنی infer from چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف infer from آشنا شوید.

کاربرد و معنی inject into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف inject into آشنا شوید.

کاربرد و معنی insist on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف insist on آشنا شوید.

کاربرد و معنی instill in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف instill in آشنا شوید.

کاربرد و معنی interest in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف interest in آشنا شوید.

کاربرد و معنی interfere with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف interfere with آشنا شوید.

کاربرد و معنی invest in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف invest in آشنا شوید.

کاربرد و معنی invite around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف invite around آشنا شوید.

کاربرد و معنی invite in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف invite in آشنا شوید.

کاربرد و معنی invite out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف invite out آشنا شوید.

کاربرد و معنی invite over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف invite over آشنا شوید.

کاربرد و معنی involve in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف involve in آشنا شوید.

کاربرد و معنی iron out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف iron out آشنا شوید.

کاربرد و معنی itch for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف itch for آشنا شوید.