افعال عبارتی با حرف J

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف J را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی jack up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jack up آشنا شوید.

کاربرد و معنی jam into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jam into آشنا شوید.

کاربرد و معنی jam up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jam up آشنا شوید.

کاربرد و معنی jazz up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jazz up آشنا شوید.

کاربرد و معنی jerk around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jerk around آشنا شوید.

کاربرد و معنی join in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف join in آشنا شوید.

کاربرد و معنی join up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف join up آشنا شوید.

کاربرد و معنی join with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف join with آشنا شوید.

کاربرد و معنی jot down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jot down آشنا شوید.

کاربرد و معنی juice up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف juice up آشنا شوید.

کاربرد و معنی jumble up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jumble up آشنا شوید.

کاربرد و معنی jump at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jump at آشنا شوید.

کاربرد و معنی jump in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jump in آشنا شوید.

کاربرد و معنی jump on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jump on آشنا شوید.

کاربرد و معنی jump up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jump up آشنا شوید.

کاربرد و معنی jut out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف jut out آشنا شوید.