افعال عبارتی با حرف K

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف K را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی keel over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keel over آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep at آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep away آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep away from چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep away from آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep back آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep down آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep from چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep from آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep in آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep off آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep on آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep out آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep out of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep out of آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep to آشنا شوید.

کاربرد و معنی keep up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف keep up آشنا شوید.

کاربرد و معنی key in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف key in آشنا شوید.

کاربرد و معنی kick against چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kick against آشنا شوید.

کاربرد و معنی kick around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kick around آشنا شوید.

کاربرد و معنی kick back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kick back آشنا شوید.

کاربرد و معنی kick in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kick in آشنا شوید.

کاربرد و معنی kick off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kick off آشنا شوید.

کاربرد و معنی kick out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kick out آشنا شوید.

کاربرد و معنی kick over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kick over آشنا شوید.

کاربرد و معنی kid around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kid around آشنا شوید.

کاربرد و معنی kill off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kill off آشنا شوید.

کاربرد و معنی kneel down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف kneel down آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock around آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock back آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock down آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock off آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock out آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock over آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock together چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock together آشنا شوید.

کاربرد و معنی knock up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knock up آشنا شوید.

کاربرد و معنی know of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف know of آشنا شوید.

کاربرد و معنی known as چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف known as آشنا شوید.

کاربرد و معنی known for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف known for آشنا شوید.

کاربرد و معنی knuckle down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف knuckle down آشنا شوید.