افعال عبارتی با حرف L

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف L را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی lash out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lash out آشنا شوید.

کاربرد و معنی laugh off چیست؟

ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف laugh off آشنا شوید.

کاربرد و معنی launch into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف launch into آشنا شوید.

کاربرد و معنی lay aside چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lay aside آشنا شوید.

کاربرد و معنی lay down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lay down آشنا شوید.

کاربرد و معنی lay into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lay into آشنا شوید.

کاربرد و معنی lay off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lay off آشنا شوید.

کاربرد و معنی lay out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lay out آشنا شوید.

کاربرد و معنی laze around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف laze around آشنا شوید.

کاربرد و معنی lead to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lead to آشنا شوید.

کاربرد و معنی lead up to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lead up to آشنا شوید.

کاربرد و معنی leave behind چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف leave behind آشنا شوید.

کاربرد و معنی leave in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف leave in آشنا شوید.

کاربرد و معنی leave out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف leave out آشنا شوید.

کاربرد و معنی leave to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف leave to آشنا شوید.

کاربرد و معنی leave up to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف leave up to آشنا شوید.

کاربرد و معنی let down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف let down آشنا شوید.

کاربرد و معنی let go of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف let go of آشنا شوید.

کاربرد و معنی let in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف let in آشنا شوید.

کاربرد و معنی let off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف let off آشنا شوید.

کاربرد و معنی let out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف let out آشنا شوید.

کاربرد و معنی let up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف let up آشنا شوید.

کاربرد و معنی level with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف level with آشنا شوید.

کاربرد و معنی lie down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lie down آشنا شوید.

کاربرد و معنی lift up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lift up آشنا شوید.

کاربرد و معنی light up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف light up آشنا شوید.

کاربرد و معنی lighten up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lighten up آشنا شوید.

کاربرد و معنی line up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف line up آشنا شوید.

کاربرد و معنی listen in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف listen in آشنا شوید.

کاربرد و معنی live down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف live down آشنا شوید.

کاربرد و معنی live for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف live for آشنا شوید.

کاربرد و معنی live off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف live off آشنا شوید.

کاربرد و معنی live on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف live on آشنا شوید.

کاربرد و معنی live together چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف live together آشنا شوید.

کاربرد و معنی live up to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف live up to آشنا شوید.

کاربرد و معنی live with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف live with آشنا شوید.

کاربرد و معنی lock up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lock up آشنا شوید.

کاربرد و معنی log in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف log in آشنا شوید.

کاربرد و معنی log out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف log out آشنا شوید.

کاربرد و معنی long for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف long for آشنا شوید.

کاربرد و معنی look after چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look after آشنا شوید.

کاربرد و معنی look at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look at آشنا شوید.

کاربرد و معنی look back on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look back on آشنا شوید.

کاربرد و معنی look down on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look down on آشنا شوید.

کاربرد و معنی look for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look for آشنا شوید.

کاربرد و معنی look forward to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look forward to آشنا شوید.

کاربرد و معنی look into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look into آشنا شوید.

کاربرد و معنی look on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look on آشنا شوید.

کاربرد و معنی look out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look out آشنا شوید.

کاربرد و معنی look up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look up آشنا شوید.

کاربرد و معنی look up to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف look up to آشنا شوید.

کاربرد و معنی lose out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف lose out آشنا شوید.