افعال عبارتی با حرف O

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف O را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم

کاربرد و معنی object to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف object to آشنا شوید.

کاربرد و معنی occur to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف occur to آشنا شوید.

کاربرد و معنی offer up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف offer up آشنا شوید.

کاربرد و معنی open out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف open out آشنا شوید.

کاربرد و معنی open up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف open up آشنا شوید.

کاربرد و معنی opposed to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف opposed to آشنا شوید.

کاربرد و معنی opt for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف opt for آشنا شوید.

کاربرد و معنی opt in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف opt in آشنا شوید.

کاربرد و معنی opt out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف opt out آشنا شوید.

کاربرد و معنی order about چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف order about آشنا شوید.

کاربرد و معنی order around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف order around آشنا شوید.

کاربرد و معنی order in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف order in آشنا شوید.

کاربرد و معنی order off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف order off آشنا شوید.

کاربرد و معنی order out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف order out آشنا شوید.

کاربرد و معنی order up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف order up آشنا شوید.

کاربرد و معنی overcome with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف overcome with آشنا شوید.

کاربرد و معنی owe to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف owe to آشنا شوید.

کاربرد و معنی own up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف own up آشنا شوید.