افعال عبارتی با حرف P

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف P را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی pack away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pack away آشنا شوید.

کاربرد و معنی pack in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pack in آشنا شوید.

کاربرد و معنی pack into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pack into آشنا شوید.

کاربرد و معنی pack up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pack up آشنا شوید.

کاربرد و معنی pan out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pan out آشنا شوید.

کاربرد و معنی part with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف part with آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass around آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass away آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass by چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass by آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass off as چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass off as آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass on آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass out آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass over آشنا شوید.

کاربرد و معنی pass up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pass up آشنا شوید.

کاربرد و معنی pat down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pat down آشنا شوید.

کاربرد و معنی patch up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف patch up آشنا شوید.

کاربرد و معنی pay back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pay back آشنا شوید.

کاربرد و معنی pay off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pay off آشنا شوید.

کاربرد و معنی pay out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pay out آشنا شوید.

کاربرد و معنی pay up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pay up آشنا شوید.

کاربرد و معنی pick on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pick on آشنا شوید.

کاربرد و معنی pick out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pick out آشنا شوید.

کاربرد و معنی pick up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pick up آشنا شوید.

کاربرد و معنی piss about چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف piss about آشنا شوید

کاربرد و معنی piss off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف piss off آشنا شوید.

کاربرد و معنی play around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف play around آشنا شوید.

کاربرد و معنی play back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف play back آشنا شوید.

کاربرد و معنی play down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف play down آشنا شوید.

کاربرد و معنی play up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف play up آشنا شوید.

کاربرد و معنی point out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف point out آشنا شوید.

کاربرد و معنی pour in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pour in آشنا شوید.

کاربرد و معنی pour out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pour out آشنا شوید.

کاربرد و معنی print off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف print off آشنا شوید.

کاربرد و معنی print out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف print out آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull back آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull down آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull in آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull off آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull on آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull out آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull over آشنا شوید

کاربرد و معنی pull through چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull through آشنا شوید.

کاربرد و معنی pull up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف pull up آشنا شوید.

کاربرد و معنی put aside چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put aside آشنا شوید.

کاربرد و معنی put away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put away آشنا شوید.

کاربرد و معنی put back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put back آشنا شوید.

کاربرد و معنی put down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put down آشنا شوید.

کاربرد و معنی put forward چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put forward آشنا شوید.

کاربرد و معنی put in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put in آشنا شوید.

کاربرد و معنی put off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put off آشنا شوید.

کاربرد و معنی put on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put on آشنا شوید.

کاربرد و معنی put out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put out آشنا شوید.

کاربرد و معنی put over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put over آشنا شوید.

کاربرد و معنی put through چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put through آشنا شوید.

کاربرد و معنی put together چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put together آشنا شوید.

کاربرد و معنی put up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put up آشنا شوید.

کاربرد و معنی put up with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف put up with آشنا شوید.