افعال عبارتی با حرف T

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف T را به‌همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی tail off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tail off آشنا شوید.

کاربرد و معنی take after چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take after آشنا شوید.

کاربرد و معنی take apart چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take apart آشنا شوید.

کاربرد و معنی take away چیست؟

: با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take away آشنا شوید

کاربرد و معنی take back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take back آشنا شوید.

کاربرد و معنی take down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take down آشنا شوید.

کاربرد و معنی take in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take in آشنا شوید.

کاربرد و معنی take off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take off آشنا شوید

کاربرد و معنی take on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take on آشنا شوید.

کاربرد و معنی take out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take out آشنا شوید.

کاربرد و معنی take over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take over آشنا شوید.

کاربرد و معنی take up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف take up آشنا شوید

کاربرد و معنی talk back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف talk back آشنا شوید.

کاربرد و معنی talk down to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف talk down to آشنا شوید.

کاربرد و معنی talk into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف talk into آشنا شوید

کاربرد و معنی talk out of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف talk out of آشنا شوید

کاربرد و معنی talk over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف talk over آشنا شوید.

کاربرد و معنی talk round چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف talk round آشنا شوید.

کاربرد و معنی talk up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف talk up آشنا شوید.

کاربرد و معنی tear apart چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tear apart آشنا شوید.

کاربرد و معنی tear down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tear down آشنا شوید.

کاربرد و معنی tear up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tear up آشنا شوید.

کاربرد و معنی tell apart چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tell apart آشنا شوید.

کاربرد و معنی tell off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tell off آشنا شوید.

کاربرد و معنی think back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف think back آشنا شوید.

کاربرد و معنی think of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف think of آشنا شوید.

کاربرد و معنی think over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف think over آشنا شوید.

کاربرد و معنی think up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف think up آشنا شوید.

کاربرد و معنی throw away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف throw away آشنا شوید

کاربرد و معنی throw off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف throw off آشنا شوید.

کاربرد و معنی throw out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف throw out آشنا شوید.

کاربرد و معنی throw up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف throw up آشنا شوید.

کاربرد و معنی tidy up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tidy up آشنا شوید.

کاربرد و معنی tie up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tie up آشنا شوید.

کاربرد و معنی tip off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف tip off آشنا شوید.

کاربرد و معنی top up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف top up آشنا شوید.

کاربرد و معنی touch on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف touch on آشنا شوید.

کاربرد و معنی toy with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف toy with آشنا شوید.

کاربرد و معنی track down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف track down آشنا شوید.

کاربرد و معنی try on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف try on آشنا شوید.

کاربرد و معنی try out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف try out آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn around آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn away آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn back آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn down آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn in آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn into آشنا شوید

کاربرد و معنی turn off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn off آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn on آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn out آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn over آشنا شوید.

کاربرد و معنی turn up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف turn up آشنا شوید.