شکل افعال

در این دوره شکل افعال انگلیسی را بعد از کلمات مختلف یاد می‌گیرید.