چطور تو کشور خارجی زبان یاد بگیریم؟

چطور میشه تو یه کشور دیگه زبان یاد گرفت؟ تو این مقاله به این موضوع میپردازم و به چند سوال که خیلی پرسیده میشه جواب میدم