گرامر زمان حال استمراری در انگلیسی + مثال

اگر می‌خواهید در به‌کار بردن زمان حال استمراری استادانه عمل کرده و دچار مشکل و اشتباه نشوید؛ این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

Present Continuous.jpg

یادگیری زمان‌های متفاوت در زبان انگلیسی در ابتدا بسیار دشوار و گیج‌کننده به‌نظر می‌رسد. تنوع زمان‌های مختلف در این زبان طوری است که در ابتدای امر ممکن است شما را از یادگیری و ادامه روند آموزشی منصرف کند اما ما این‌جاییم تا با ساده‌ترین روش ممکن تمامی جزئیات هر زمان را به شما آموزش دهیم تا به‌خوبی بتوانید آن‌ها را به‌ذهن خود بسپارید و استفاده کنید.

از میان زمان‌های حال ساده، استمراری و کامل، در این مقاله در مورد زمان حال استمراری توضیح می‌دهیم. می‌توانید هریک از زمان‌های حال ساده، کامل، گذشته ساده، استمراری و کامل، آینده ساده، استمراری و کامل و دیگر موارد مربوط به زمان‌های انگلیسی را در بخش آموزشی زمان‌های زبان‌شناس مطالعه کنید.

از حال استمراری چه زمانی استفاده می‌کنیم؟

معمولا از زمان حال استمراری برای بیان عملی که در حال حاضر درحال انجامش هستیم استفاده می‌کنیم همان‌طور که از نام این زمان مشخص است برای بیان استمرار در انجام کار در زمان حال استفاده می‌شود. برخلاف زمان حال ساده که برای بیان عادات و اتفاقاتی است که به‌صورت تکراری و مکرر در زمان حال انجام می‌دهیم؛ زمان حال استمراری را برای بیان کاری که درلحظه یا برخلاف عادت همیشگی خود انجام می‌دهیم به‌کار می‌بریم. در ادامه هریک از کاربردهای زمان حال استمراری را با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

ساختار زمان حال استمراری

ساختار زمان حال استمراری.jpg

برای ساختن زمان حال استمراری ما نیاز به افعال to be زمان حال یعنی am ، is و are داریم. انتخاب یکی از این افعال براساس فاعل جمله صورت می‌گیرد. برای ضمیر اول شخص مفرد یا همان I از فعل am استفاده می‌کنیم. درخصوص سوم شخص مفرد و یا همان ضمایر She، He و یا It نیز از is استفاده می‌کنیم. برای دیگر ضمایر هم‌چون You، We و they باید فعل are را به‌کار ببریم. علاوه بر افعال to be ما نیاز به gerund و یا اسم مصدر فعل داریم. ایجاد gerund به‌این صورت است که باید به‌انتهای افعال ing را اضافه کنیم. درنتیجه از ساختار زیر برای زمان حال استمراری استفاده خواهیم کرد.

Subject + to be verb (am, is, are) + gerund (verb+ing) + the rest of the sentence.

(فاعل + فعل to be (شامل am ، is و are ) + اسم مصدر (فعل+ ing ) + ادامه جمله)

در این قسمت چند مثال به شما ارائه خواهیم داد تا بتوانید بهتر با ساختار حال استمراری در جمله آشنا شوید.

 • I am (I’m) eating lunch now. I will call you later.

 • الان دارم ناهار می‌خورم. بعدا با شما تماس خواهم گرفت.

 • They are studying English.

 • آن‌ها درحال مطالعه کردن انگلیسی هستند.

 • She is running along the beach.

 • او دارد در امتداد ساحل می‌دود.

منفی کردن زمان حال استمراری

منفی کردن زمان حال استمراری.jpg

در قسمت فوق، ساختار کلی جملات مثبت زمان حال استمراری را به شما توضیح دادیم. در این بخش قصد ما این است که به شما آموزش دهیم چگونه می‌توانید این جملات را منفی کنید. برای منفی کردن زمان حال استمراری، برخلاف زمان حال ساده، ما نیاز به هیچ فعل کمکی نداریم. تنها چیزی که ملزم به استفاده از آن هستیم، به‌کار بردن not بعد از افعال to be است. یعنی برای منفی کردن جملات حال استمراری از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + to be (am, is, are) + not + gerund (verb+ing) + rest of the sentence.

(فاعل + فعل to be (شامل am ، is ، are ) + not + اسم مصدر (فعل+ ing ) + ادامه جمله).

شما می‌توانید از مخفف فعل not+ to be نیز استفاده کنید. نکته‌ای که باید درنظر داشته باشید این است که فعل am با not ترکیب نمی‌شود و نمی‌توان از آن به‌شکل مخفف استفاده کرد. در حالت کلی می‌توانید از موارد زیر برای حالت منفی جملات حال استمراری استفاده کنید.

I am not = I’m not

We/ You/ They are not = We/ You/ They aren’t = We’re not/ You’re not/ They’re not

She/ He/ It is not = She/ He/ It isn’t = she’s not/ He’s not/ It’s not

توجه شما را به چند مثال با ساختار منفی زمان حال استمراری جلب خواهیم کرد:

 • I’m not eating lunch now. I’m doing my homework.

 • الان ناهار نمی‌خورم. دارم تکالیفم را انجام می‌دهم.

 • They’re not studying English. They’re watching TV now.

 • آن‌ها انگلیسی مطالعه نمی‌کنند. الان دارند تلویزیون تماشا می‌کنند.

 • She isn’t swimming now. She is running along the beach.

 • او الان شما نمی‌کند. دارد در امتداد ساحل می‌دود.

سوالی کردن زمان حال استمراری

سوالی کردن زمان حال استمراری.jpg

تا به‌این‌جای کار با ساختار جملات مثبت و منفی حال استمراری آشنا شدید؛ حال زمان آن فرارسیده است که ساختار جملات سوالی زمان حال استمراری را بیاموزید. برای سوالی کردن حال استمراری باید جایگاه فعل to be و فاعل را تغییر دهیم . یعنی جمله را با فعل to be آغاز کرده و بعد از آن فاعل و دیر بخش‌های جمله را بیاوریم. درحالت کلی ساختار جملات سوالی زمان حال استمراری به‌صورت زیر است:

To be verbs (am, is, are) + subject + gerund (verb+ing) + rest of the sentence?

(فعل to be (شامل am ، is ، are ) + فاعل + اسم مصدر (فعل+ ing ) + ادامه جمله؟)

به‌عنوان مثال:

 • Are you eating lunch now? Yes, I am. No, I’m not.

 • Are they studying English? Yes, they are. No, they’re not.

 • Is she swimming ? Yes, she is. No, she isn’t.

 • Am I watching TV? Yes, you are. No, you aren’t.

درخصوص سوالی کردن جملات زمان حال استمراری با wh-question ها نظیر what، where، when، how و غیره نیز ساختار به‌همین صورت خواهد بود. ابتدا باید جمله خبری را به سوالی ساده تبدیل کرده و پس از آن بخشی که با wh-question مورد پرسش قرار می‌گیرد را حذف کنید. پس از آن فقط wh-question را در ابتدای جمله سوالی می‌آوریم. در حالت کلی می‌توانید ساختار زیر را برای سوالی کردن زمان حال استمراری با wh-questionها به‌کار ببرید:

Wh-question + to be verbs (am, is, are) + subject+ gerund (verb+ing)

(استفاده از wh-question + فعل to be (شامل am ، is ، are ) + فاعل + اسم مصدر (فعل + ing ))

 • Where are you going ? I’m going to the shop.

 • داری کجا می‌روی ؟ دارم به مغازه می‌روم.

 • What is he doing ? He’s riding a horse.

 • او دارد چه‌کار می‌کند ؟ او دارد اسب می‌راند.

 • How are they traveling ? They’re traveling by train.

 • آن‌ها چگونه دارند مسافرت می‌کنند ؟ آن‌ها با قطار مسافرت می‌کنند.

درخصوص who نکته‌ای که باید درنظر بگیرید این است که اگر who برای پرسش از فاعل جمله باشد؛ تنها کاری که می‌کنیم این است که فاعل جمله خبری را حذف کرده و who را به‌جای آن بیاوریم و هیچ تغییر دیگری در جمله ایجاد نکنیم. مثال:

 • Who is swimming ? Sarah is swimming.

 • چه‌کسی دارد شنا می‌کند ؟ سارا دارد شنا می‌کند.

نکته : معمولا با استفاده از who که برای پرسش از فاعل جمله به‌کار می‌رود؛ سوال را با سوم شخص مفرد و با استفاده از is ایجاد می‌کنیم و هرگز از اول شخص مفرد برای سوال در مورد فاعل جمله استفاده کنیم. مثلا نمی‌گوییم Who am reading a book? و به‌جای آن می‌گوییم:

 • Who is reading a book? I am reading a book.

 • چه کسی دارد کتاب می‌خواند؟ من دارم کتاب می‌خوانم.

حال اگر از who برای پرسیدن مفعول جمله و به‌جای whom استفاده کنیم؛ ساختار جمله سوالی مشابه دیگر wh-questionها خواهد بود. مثال:

 • Who are you talking to? I’m talking to Jeff.

 • داری با چه‌کسی صحبت می‌کنی؟ دارم با جِف صحبت می‌کنم.

 • Who is she playing volleyball with? She is playing volleyball with her cousins.

 • او دارد با چه‌کسی والیبال بازی می‌کند؟ او دارد با دخترعموهایش والیبال بازی می‌کند.

درخصوص سوال پرسیدن با what نیز باید توجه داشته باشید که اگر بخواهید در مورد این‌که فرد چه‌کاری دارد انجام می‌دهد سوال کنید (یعنی در واقع سوال شما درخصوص فعل یا عمل درحال انجام باشد)؛ باید فعل اصلی جمله را حذف کرده و به‌جای آن doing را در سوال بیاوریم. مثال:

جمله ساده:

We’re playing the violin.

ما داریم ویولن می‌نوازیم.

جمله سوالی:

What are you doing? We’re playing the violin.

شما دارید چه‌کار می‌کنی؟ ما داریم ویولن می‌نوازیم.

حال اگر هدف از سوال با what پرسش در مورد فعل یا انجام دادن کاری نباشد نیاز به جای‌گذاری فعل اصلی با doing نیست. مثال:

جمله ساده:

We’re playing the violin.

ما داریم ویولن می‌نوازیم.

جمله سوالی:

What are you playing? We’re playing the violin.

شما دارید چه می‌نوازید؟ ما داریم ویولن می‌نوازیم.

مجهول کردن زمان حال استمراری

مجهول کردن زمان حال استمراری.jpg

تا بدین‌جای کار با ساختار جملات منفی و مثبت و هم‌چنین نحوه سوالی کردن زمان حال استمراری آشنا شدید. حال بهتر است بدانید که چگونه می‌توانید از زمان حال استمراری در حالت مجهول استفاده کنید. ساختار مجهول زمان حال استمراری معمولا در مواقعی استفاده می‌شود که یا فاعل و کننده‌کار مشخص نیست و یا اهمیت آن نسبت به کار درحال انجام شدن؛ کم‌تر است. یعنی درواقع عملی که درحال انجام است مهم‌تر از فاعل یا کننده‌کار است.

برای مجهول کردن زمان حال استمراری؛ مفعول جمله اصلی در جایگاه فاعل جمله مجهول قرار می‌گیرد و پس از آن فعل to be را مطابق با این فاعل انتخاب می‌کنیم. بعد از فعل to be ما باید از being استفاده کرده و پس از آن شکل سوم یا past participle فعل اصلی را بیاوریم که به‌اختصار به آن pp می‌گویند. در حالت کلی ما باید ساختار زیر را به‌کار ببریم:

Subject (object of the main sentence) + to be verbs (am, is, are) + being + pp (past participle of the verb)

(فاعل (در واقع مفعول جمله اصلی) + فعل to be (شامل am ، is ، are ) + استفاده از being + قسمت سوم فعل اصلی)

حال اگر فاعل جمله اصلی نیز مشخص باشد و بخواهیم آن را ذکر کنیم می‌توانیم در انتهای جمله آن را به‌شکل by someone or something بیاوریم. مثال:

جمله معلوم:

 • Andy is washing my car.

 • اندی دارد ماشین مرا می‌شوید.

(در این جمله Andy فاعل و my car مفعول بوده و is washing نیز ساختار حال استمراری است.)

جمله مجهول:

 • My car is being washed (by Andy).

 • ماشین من دارد (توسط اندی) شسته می‌شود.

اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که مفعول جمله اصلی که همان my car بوده در جایگاه فاعل جمله مجهول شسته است و بعد از آن فعل to be را مطابق با my car انتخاب کردیم و پس از فعل to be ما being را آوردیم و بعد از آن شکل سوم فعل wash که washed بوده را می‌آوریم. در نهایت نیز اگر بخواهیم فاعل یا کننده این کار را ذکر کنیم اسم او را بعد از by می‌آوریم.

جمله معلوم:

 • They’re eating the wedding cake.

 • آن‌ها دارند کیک عروسی را می‌خورند.

جمله مجهول:

 • The wedding cake is being eaten (by them).

 • کیک عروسی دارد (توسط آن‌ها) خورده می‌شود.

کاربرد زمان حال استمراری

کاربرد زمان حال استمراری.jpg

از ابتدا تا به این قسمت از مقاله، ما ساختارهای مختلف زمان حال استمراری را به شما توضیح دادیم و با ذکر مثال متوجه نحوه ایجاد جملات مثبت، منفی، سوالی و مجهول زمان حال استمراری شدید. در این بخش قصد داریم به شما بگوییم که از زمان حال استمراری در چه موقعیت‌هایی می‌توانید استفاده کنید. گرچه در ابتدای مقاله اشاره مختصری به این موضوع داشتیم؛ اما اکنون به‌طور کامل این موارد را همراه با مثال ذکر خواهیم کرد. از زمان حال استمراری برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

بیان عملی درحال حاضر

اگر همین الان درحال انجام کاری باشید می‌توانید از زمان حال استمراری استفاده کنید. برخلاف زمان حال ساده که برای بیان عادات و کارهایی است که مکررا انجام می‌دهیم؛ از حال استمراری برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که در حال حاضر مشغول انجام آن هستیم. حال این عمل ممکن است کوتاه مدت باشد مثل مسواک زدن، غذا خوردن، تلویزیون نگاه کردن و غیره و یا بلند مدت باشد مثل یادگیری یک زبان جدید، نوشتن یک کتاب و غیره. ما از حال استمراری برای بیان عملی که موقتی است و یا فکر می‌کنیم موقتی خواهد بود استفاده می‌کنیم.

مثلا ممکن است الان که ساعت 8 صبح است دارید صبحانه می‌خورید اما این بدان معنا نیست که شما همیشه و هرروز ساعت 8 صبح درحال صبحانه خوردن باشید. یا الان درحال یادگیری زبان انگلیسی هستید اما این به‌این معنا نیست که هفته یا ماه آینده هم همین کار را تکرار می‌کنید. برای این حالت معمولا از قیود زمانی هم‌چون now ، at the moment ، right now ، these days ، currently و غیره استفاده می‌کنیم. مثال:

انجام عمل در کوتاه مدت:

 • She is watching TV.

 • او دارد تلویزیون نگاه می‌کند.

 • He’s writing a letter.

 • او دارد نامه می‌نویسد.

 • They’re studying the lesson.

 • آن‌ها دارند درس را می‌خوانند.

انجام عمل در بلند مدت:

 • She is studying English.

 • او دارد انگلیسی می‌خواند. (ممکن است الان و برای چند سال این کار را ادامه دهد.)

 • I’m writing a novel.

 • دارم رمان می‌نویسم. (ممکن است این کار مدتی طولانی به‌طول انجامد.)

 • We are fighting for our freedom.

 • ما برای آزادی خود می‌جنگیم. (ممکن است این عمل از گذشته شروع شده و هم‌چنان در جریان بوده و در آینده نیز ادامه داشته باشد.)

بیان آغاز، ادامه و یا پیشرفت عملی

از زمان حال استمراری می‌توانید برای شروع چیزی یا انجام کاری، ادامه یافتن، تغییر، پیشرفت و یا رشد آن نیز استفاده کنید. مثلا زمانی که هوا شروع به سرد یا گرم شدن می‌کند؛ بیماری یا مشکلی درحال حادتر شدن است؛ وضعیتی اقتصادی رو به‌رشد یا نزول است و غیره. مثلا:

 • It’s beginning to snow.

 • برف دارد شروع می‌شود.

 • My cold is becoming worse.

 • سرماخوردگی من دارد بدتر می‌شود.

 • The children are growing up quickly.

 • بچه‌ها دارند به‌سرعت بزرگ می‌شوند.

 • The weather is getting warmer these days.

 • هوا این‌روزها دارد گرم‌تر می‌شود.

 • Your English is improving.

 • انگلیسی شما درحال بهبود است.

بیان عملی موقت

اگر می‌خواهید چیزی را بیان کنید که یک حقیقت ثابت و دائمی نبوده ولی درحال حاضر صحت دارد و یا فکر می‌کنید که درست است می‌توانید از زمان حال استمراری استفاده کنید. در واقع از این زمان برای بیان حقایقی موقت استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال:

I live with my sister.

من با خواهرم زندگی می‌کنم. (چون این عمل همیشگی بوده و من به‌طور دائم با خواهرم زندگی می‌کنم از زمان حال ساده برای بیان آن استفاده می‌شود).

I’m living with my sister.

من دارم با خواهرم زندگی می‌کنم. (شاید اکنون و برای مدت کوتاهی قصد زندگی کردن با خواهرم را داشته باشم و برای همیشه با او زندگی نمی‌کنم. به‌همین دلیل زمان حال استمراری را برای بیان آن به‌کار می‌بریم).

بیان عملی در آینده

از حال استمراری می‌توانید برای بیان عملی که در آینده می‌خواهید انجام دهید نیز استفاده کنید. البته این عمل باید از قبل برنامه‌ریزی و قطعی شده باشد. در این صورت معمولا باید از قیود زمان مربوط به آینده نظیر tomorrow ، next week و غیره استفاده کنید. معمولا این حالت بیش‌تر برای اعمالی استفاده می‌شود که در یک بازه زمانی خاص به‌صورت ادامه‌دار و یا استمراری درحال انجام است. مثال:

 • He’s giving a lecture tomorrow.

 • فردا درحال ارائه کنفرانس است.

 • The ship is sailing next week.

 • کشتی هفته آینده حرکت می‌کند.

 • He is being the president of America for the next four years.

 • او برای چهار سال آینده رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

 • Mary is going to a new school next term

 • مری ترم آینده به مدرسه جدید می‌رود.

 • What are you doing next week?

 • هفته بعد چی‌کار می‌کنی؟

 • I'm working in London for the next two weeks.

 • برای دو هفته آینده در لندن کار می‌کنم.

بیان چیزی قبل یا بعد از زمان مشخصی

از زمان حال استمراری می‌توانید برای بیان اتفاق یا عملی قبل و یا بعد از یک زمان یا عمل مشخص دیگری نیز استفاده کنید. مثال:

When I get home the children are doing their homework.

وقتی به خانه می‌رسم بچه‌ها دارند تکالیف خود را انجام می‌دهد. (یعنی عمل انجام دادن تکالیف بچه‌ها بعد از عمل رسیدن من به‌خانه دارد اتفاق می‌افتد).

At eight o'clock we are usually having breakfast.

ساعت هشت معمولا درحال صرف صبحانه هستیم.

بیان چیزی جدید

اگر بخواهید عمل یا چیز جدیدی را بیان کنید که در تضاد با عملی است که درگذشته انجام می‌شده و یا مخالف با عادات و اعمال تکراری ماست می‌توانید از حال استمراری استفاده کنید. معمولا برای مُد و تِرندهای جدید نیز می‌توان از زمان حال استمراری استفاده کرد. مثال:

 • These days most people are using email instead of writing letters

 • این روزها بیش‌تر مردم به‌جای نوشتن نامه از ایمیل استفاده می‌کنند.

 • What sort of clothes are teenagers wearing nowadays?

 • امروزه نوجوانان چه نوع لباس‌هایی می‌پوشند؟

 • What sort of music are they listening to?

 • آن‌ها به چه نوع موسیقی گوش می‌دهند؟

 • James is wearing a new shirt.

 • جیمز لباس جدیدی به‌تن دارد.

 • Every day I study English but today I’m studying French.

 • من هر روز انگلیسی مطالعه می‌کنم اما امروز درحال مطالعه کردن فرانسه هستم.

بیان عملی تکراری

اگر عمل یا چیزی بارها و بارها و یا به‌طور پیوسته اتفاق می‌افتد؛ می‌توانید از زمان حال استمراری برای بیان آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که در این حالت معمولا از قیود تکرار always ، forever ، constantly و غیره استفاده می‌کنیم.

 • It's always raining in London

 • در لندن همیشه باران می‌بارد.

 • They are always arguing.

 • آن‌ها همیشه درحال دعوا هستند.

 • You're constantly complaining about your mother-in-law!

 • تو مدام درحال شکایت کردن از مادر شوهرت هستی!

 • George is great. He's always laughing.

 • جورج عالیه. او همیشه می‌خندد.

بیان عملی در گذشته

از زمان حال استمراری می‌توانید برای بیان اتفاقی در گذشته نیز استفاده کنید به‌شرط این‌که این اتفاق یکی از موارد زیر باشد:

بیان داستان

اگر درحال بیان یک داستان و یا روایتی مربوط به زمان گذشته باشید؛ می‌توانید آن را با حال استمراری بیان کنید. مثال:

The other day I'm just walking down the street when suddenly this man comes up to me and asks me to lend him some money. Well, he's carrying a big stick and he looks a bit dangerous, so I'm wondering what to do …

روز دیگر دارم در خیابان قدم می‌زنم که ناگهان این مرد به‌سمت من آمد و از من خواست که به او پول قرض بدهم. خوب، او یک چوب بزرگ حمل می‌کند و کمی خطرناک به‌نظر می‌رسد، بنابراین من در تعجب هستم که چه کار کنم...

خلاصه کتاب، فیلم و غیره

اگر بخواهید خلاصه‌ای از یک کتاب، فیلم، نمایش‌نامه، نقد و غیره را نیز ارائه دهید می‌توانید از زمان حال استمراری برای بیان مواردی که در گذشته اتفاق افتاده است استفاده کنید. مثال:

Harry Potter is a pupil at Hogwarts school. One day when he is playing Quidditch he sees a strange object in the sky. He wonders what is happening

هری پاتر دانش‌آموز مدرسه هاگوارتز است. یک روز که درحال بازی کوییدیچ است ، جسم عجیبی را در آسمان می بیند. او تعجب می‌کند که چه اتفاقی دارد می‌افتد...

تفاوت زمان حال ساده و استمراری

تفاوت حال ساده و استمراری.jpg

با خواندن این مقاله توانستید با ساختار حال استمراری و کاربردهای مختلف آن آشنا شوید. اگر می‌خواهید زمان حال ساده را نیز به‌درستی بیاموزید بهتر است به مقاله آموزشی مربوط به زمان حال ساده سری بزنید تا آن را کامل و با جزئیات بیاموزید. در این بخش به‌اختصار تفاوت در کاربرد زمان حال ساده و استمراری را به شما بیان خواهیم کرد.

زمان حال سادهزمان حال استمراری
بیان عادات و کارهای که تکرار می‌شود: I go to school every day.بیان عملی که درحال حاضر مشغول به انجام آن هستیم: I’m reading a book now.
بیان حقایق کلی و واقعیات علمی: The earth revolves around the sun.بیان آغاز، ادامه و یا خاتمه انجام کاری: The weather is getting colder.
بیان آینده با زمانی مشخص و از پیش تعیین شده: She arrives at 8 p.m.بیان عملی برنامه‌ریزی شده در آینده: I’m cleaning the house tomorrow.
بیان شرایط ثابت و دائمی: He lives with his parents. (به‌طور کلی و دائمی با والدینش زندگی می‌کند و فقط الان یا برای مدت محدودی این کار را نمی‌کند).بیان شرایط موقت و تغییرپذیر: He is living with his parents. (ممکن است برای مدت زمان کوتاهی دارد با والدینش زندگی می‌کند و این شرایط بعدا تغییر کند).

علاوه بر موارد فوق؛ ما از برخی از افعال در زمان حال استمراری استفاده نمی‌کنیم و باید فقط از آن‌ها به‌صورت حال ساده استفاده کنیم. این افعال عبارتند از:

 • افعال مربوط به فرایندهای ذهنی نظیر believe ، know ، realize ، recognize ، remember ، suppose ، think ، believe ، understand و غیره؛

 • افعالی که احساسات را نشان می‌دهند مانند admire ، adore ، detest ، hate ، like ، respect ، love ، dislike ، prefer ، need ، feel ، want ، wish و غیره؛

 • افعالی که حواس را توصیف می‌کنند هم‌چون smell ، taste ، appear ، look ، seem ، sound و غیره؛

 • افعالی که ویژگی‌های دائمی را توصیف می‌کنند مثل consist ، contain ، last ، belong ، possess ، owe ، own و غیره؛

 • افعال گفتاری همانند promise ، tell ، say ، swear ، agree ، disagree و غیره.

به‌عنوان مثال:

جمله غلط:

 • He is knowing a bit about cars.

 • Those batteries are not lasting very long.

 • Each chapter is containing authentic reading texts and a variety of listening and speaking activities.

 • I’m swearing I gave you back the keys.

 • This cake is tasting wonderful.

جمله درست:

 • He knows a bit about cars.

 • Those batteries don’t last very long.

 • Each chapter contains authentic reading texts and a variety of listening and speaking activities.

 • I swear I gave you back the keys.

 • This cake tastes wonderful.

سخن پایانی

حال استمراری.jpg

در این مقاله سعی ما بر آن بود که بتوانیم شما را با ساختار و کاربرد زمان حال استمراری در زبان انگلیسی آشنا کنیم. همان‌طور که در طول این مقاله مطالعه کردید؛ از زمان حال استمراری برای بیان عملی که درحال حاضر درحال وقوع است استفاده می‌کنیم. هم‌چنین می‌توانیم از آن برای بیان عملی در آینده و یا شروع، ادامه و پایان کاری نیز استفاده کنیم. جدای از کاربرد زمان حال استمراری، با ساختار جملات مثبت، منفی، سوالی و مجهول این زمان نیز آشنا شدید.

اگر دوست دارید انگلیسی را با روشی ساده، شیرین و کاربردی بیاموزید؛ اپلیکیشن زبان‌شناس را نصب کرده و از برنامه‌های آموزشی آن در حوزه‌های مختلف گرامر، مکالمه و غیره بهره ببرید.