لکچر انگلیسی

در این بخش به کلی لکچر ساده به همراه ترجمه فارسی برای کلاس زبان دسترسی خواهید داشت.