غذا

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره غذا یاد می گیرید .

این درس شامل 11 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک سالاد خوب یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک فروشگاه پروتئینی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک رژیم غذایی جدید یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رفتار ناپسند یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رژیم غذایی تکراری و یکنواخت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک پرتقال صورتی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سوخاری یا آب‌پز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آان انگلیسی درباره هر هفته، یک پوند افزایش وزن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کافیست، دیگر نمی‌خواهم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تنبل نباش یاد می گیرید .