مکالمه زبان انگلیسی آسان

دوره مکالمه زبان انگلیسی آسان

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن/ در این دوره مکالمات آسان انگلیسی را درباره موضوعات مختلف یاد می گیرید .

این دوره شامل 15 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره زندگی روزمره یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دوران تحصیل در مدرسه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره حمل و نقل یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرگرمی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره قرار گذاشتن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره غذاخوردن در بیرون از خانه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ورزش یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره امنیت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سفر کردن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شغل یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره غذا یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خرید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مسکن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رأی‌گیری یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سلامتی یاد می گیرید