دوران تحصیل در مدرسه

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دوران تحصیل در مدرسه یاد می گیرید .

این درس شامل 15 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دانشجو یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک خودکار گم شده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره جاذبه برای همه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره عینک جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره لوازم تحریر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک مجله خوب یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خودکارت را تکان بده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تکالیف یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرباز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رشته زبان انگلیسی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پارک ممنوع یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره جمع کردن حواس یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دو به اضافه دو یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره عبادت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تصادف یاد می گیرید .