سلامتی

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سلامتی یاد می گیرید

این درس شامل 20 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شکم درد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک لکهٔ خون یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره استرس خیلی زیاد یاد می گیرید

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره انشگت درد یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بریدگی با کاغذ یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دود سیگار یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره قطرهٔ بینی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرطان پوست یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ترک‌کردن سیگار یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کمردرد یاد می گیرید .

در این درس مکملات آسان انگلیسی درباره سه پاکت (سیگار) در روز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مسواک یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کوهنوردی در یک روز گرم یاد می گیرید .

دراین درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک جوش دیگر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره جای هیچ نگرانی‌ای نیست یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره از دستمال‌کاغذی استفاده کن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک کنترل تلویزیون کثیف یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره گوش‌درد شدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چهره‌ای جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دست‌درد یاد می گیرید .