حمل‌ونقل

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره حمل و نقل یاد می گیرید .

این درس شامل 21 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مردم چه فکری خواهند کرد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره اتوبوس یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره لاستیک ماشین یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره گذرگاه عابر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرعت غیر مجاز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره باد لاستیک ماشین یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره عجله نکردن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ماشین جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره منفجر شدن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ماشین گم شده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تعدادی ماشین یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تماس نگرفتن با پلیس یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شستن ماشین یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آب و هوای طوفانی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک تیر و دو نشان یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چراغ قرمز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک ماشین رویایی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک راننده بد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک رهروی آهسته یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بزن و در رو یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سبد های خرید یاد می گیرید .