مسکن

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مسکن یاد می گیرید .

این درس شامل 10 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خانه‌ای جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره توان خرید این خانه را نداریم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرِ نبش یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک آپارتمان عالی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره زنگ درِ خانه را تعمیر کن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تقریباً بی‌عیب‌ونقص یاد می گیرید .

در این درس مکالکات آسان انگلیسی درباره زندگی (در گذشته) سخت بود یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره همین الان بفروش یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره برای کی اهمّیّت دارد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خرس‌های گرسنه یاد می گیرید .