امنیت

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره امنیت یاد می گیرید .

این درس شامل 12 درس زیر است:

در این درس مکالمات رآسان انگلیسی درباره جرم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره هیچوقت کسی از اینجانخواهد رفت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آتش و دود یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آتش بازی یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کمربند ایمنی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره نردبان تاشو یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مقداری آب کف اتاق یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سیستم اعلام حریق یاد می یگرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره همه چیز را مجددا بررسی کن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره اسلحه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کاهش جرم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دو ایالت متفاوت را یاد می گیرید .