سفر کردن

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سفر کردن یاد می گیرید .

این درس شامل 14 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره جزایر زیبای هاوایی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک وعدهٔ غذایی کامل یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره روتختی های نو یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره فرودگاه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پروازی در تعطیلات کریسمس یاد می یگرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ترس از پرواز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پارو زدن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک سفر دریایی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آماده شدن برای پرواز یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره گِرَند کَنیون یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره هتل افتضاح یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک روز سخت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک سفر رایگان یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خدمت‌کردن به کشور یاد می گیرید .