رأی‌گیری

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رأی‌گیری یاد می گیرید .

این درس شامل 12 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آره، ما می‌توانیم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره به او رأی نده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره او مجدداً رأی آورد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تغییر خوب است یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک مقام مهم یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک مرد مسافر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره به رالف رأی بده یاد می یگرید .

ذدر این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چرا رأی بدهیم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات اسان انگلیسی درباره هر رأی اهمّیّت دارد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره جورج جوک تعریف می‌کندیاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پول بیشتری به آنها بدهید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آنها دارند دروغ می‌گویند یاد می گیرید .