خرید

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خرید یاد می گیرید .

این درس شامل 10 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره آن تیشرت را دوست دارم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شلواری که اندازه است یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره لیست خرید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره جیب‌های خالی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره همه چیز را با دستمال تمیز کن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره فروشگاه 99 سِنت یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پی‌سی یا مک یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بدشانسی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مداد را بتراش یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره برای پس‌اندازکردن یاد می گیرید .