ورزش

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ورزش یاد می گیرید.

این درس شامل 12 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بیسبال یاد می گیرید .

در این درس مکالمات انگلیسی آسان درباره گلف یاد می گیرید .

در این درس مکالمات انگلیسی آسان درباره ماهی تازه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بیسبال یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کفش جدید یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تایگر یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تایگر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بِیب روث یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره لیگ برتر بیسبال یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سکوهای ارزان ورزشگاه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره گلف یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دوپینگ یاد می گیرید .