شغل

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شغل یاد می گیرید .

این درس شامل 16 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره نیاز داشتن شغل یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پیش از رفتن به مصاحبه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره کارکردن سخت است یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مثل سیبی که از وسط نصف شده باشد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک پرستار بچه یاد می گیرید .

در این درس مکلمات آسان انگلیسی درباره استخدام کردن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چه می‌شود اگر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره معلّم شدن یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بارهاوبارها یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک رئیس بد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره انگیزه دادن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره هنوز شغل (دارد) یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرمایه گذاری یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پدر و مادر او ناامید شده‌اند یاد می گیرید.

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سگ کوچولوی ناز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره . تَق، تَق یاد می گیرید .