(غذا خوردن در بیرون از خانه (رستوران

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره غذاخوردن در بیرون از خانه یاد می گیرید .

این درس شامل 10 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره غذای چینی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک همبرگر زمان بر یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک ناهار خوشمزه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک استیک بد مزه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره ناخن های کثیف یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره نان داغ و تازه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره وسواس یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خدمات ضعیف یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک میز خوب یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره درست شنیدم؟ شصت هزار دلار؟ یاد می گیرید .