قرار گذاشتن

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره قرار گذاشتن یاد می گیرید .

این درس شامل 13 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک قرار ملاقات بدون آشنایی قبلی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بیا شا بخوریم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره چشم های آبی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره عشق واقعی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره او را به یک قرار ملاقات دعوت کن یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره شبی در خلوت خودش یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره رفتن سر قرارِ ملاقات بدون شناخت قبلی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دو عدد آناناس یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره فقط یک قرار ملاقات یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک قرار ملاقات بد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره خواب های خوب ببینی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تو برای من از پول باارزش‌تر هستی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک بینی زیبا یاد می گیرید .