سرگرمی

درباره‌ی این درس:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره سرگرمی یاد می گیرید .

این درس شامل 18 درس زیر است:

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک فیلم عالی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره صدای خیلی بلند یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پولت را هدر نده یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره بارش باران د یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک جرعه قهوه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک روز سرد یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک راننده دیوانه یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره اخبار یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره دیوار بزرگ چین یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره گروه موسیقی بیتِلز یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره تماشا کردن مردم یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پول رایگان یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره فیلم‌های قدیمی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره مفت و مجانی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره قاضی جودی یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره یک خواننده خوب یاد می گیرید .

در این درس مکالمات آسان انگلیسی درباره پیش به‌سوی فناوری دیجیتال یاد می گیرید .