راهنمای کامل زمان حال ساده در انگلیسی + ویدئو و دانلود PDF

زمان حال ساده به خاطر کاربرد زیادش، یکی از بخش های مهم گرامر انگلیسی است. در این مقاله میتوانید به طور کامل به همراه مثال با این گرامر آشنا شوید.

52f6ddb76ca7068dcd09f50e68cffe4e.jpeg
رضا زکی زاده
۸ ماه پیش آپدیت شد 
simple-past.png

یادگیری گرامر و دستور زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در فرایند زبان آموزی است. زبان آموزان اغلب به خاطر خوب یاد نگرفتن گرامر انگلیسی، دچار اشتباه می‌شوند. این مساله گاهی می تواند منتج به تاثیر بد و مخرب بر اعتماد به نفس آنها، خصوصا به هنگام صحبت کردن شود. ترس از اشتباه گفتن باعث می‌شود که زبان آموز از حرف زدن بترسد و اجتناب کند و نهایتا در به دست آوردن مهارت اسپیکینگ (speaking) یا همان مکالمه انگلیسی ناکام باشد. زمان حال ساده به خاطر کاربرد زیادش، یکی از بخش های مهم گرامر است. اگر حوصله خواندن متن را ندارید، توصیه می‌کنیم ویدئوی زیر را مشاهده نمایید:

در این مقاله قصد داریم زمان حال ساده در انگلیسی را برایتان توضیح بدهیم. با ما همراه باشید.

تعریف زمان حال ساده یا Simple Present در انگلیسی

زمان حال در زبان انگلیسی چندین شکل دارد که یکی از آنها زمان حال ساده یا simple present است. زمان حال ساده پر استفاده‌ترین زمان در زبان انگلیسی است. به نحوی که در مکالمات، بیشتر از نیمی از افعالی که به کار برده می‌شوند، زمان حال ساده است. شاید برایتان سوال باشد که چرا به آن زمان حال “ساده” می‌گویند؟ دلیلش این است که شکل افعال در این زمان بر خلاف زمان حال استمراری (is writing) و حال کامل (has written) تنها از یک کلمه تشکیل می‌شود. شکل فعل در زمان حال ساده، تقریبا برای تمامی افعال انگلیسی همان شکل پایه فعل است که در دیکشنری‌ها نوشته می‌شود (به جز موقعی که فاعل، سوم شخص مفرد باشد که در این صورت به انتهای فعل S (یا گاهی es) اضافه می شود). البته چند فعل بی‌قاعده هم وجود دارند که مهمترینشان فعل be است که شکل فعلی آن در زمان حال ساده am ،is و are است.

مطابقت فعل و فاعل در زمان حال ساده

در صورتی که فاعل جمله ضمایر فاعلی I، We، They ،You باشد، هیچ تغییری در شکل فعل داده نمی‌شود.

I go to school.

They go to school.

We go to school.

You go to school.

در صورتی که فاعل جمله یکی از ضمایر فاعلی He، She و It باشد، با توجه به قواعدی که در ادامه می گوییم، به انتهای فعل حال ساده، یک پسوند s ،es یا ies اضافه می کنیم.

He goes to school.

She goes to school.

برای آن دسته از افعال که به o، ch، sh، s، x یا z ختم می شوند، پسوند es اضافه می کنیم. مثال:

 • Go – Goes
 • Catch – Catches
 • Wash – Washes
 • Kiss – Kisses
 • Fix – Fixes
 • Buzz – Buzzes

برای آن دسته از افعال که به حرف y ختم می شوند و قبل از این حرف y یک حرف بی صدا آمده باشد، حرف y حذف می شود و به جای آن ies اضافه می کنیم. مثال:

 • Marry – Marries
 • Study – Studies
 • Carry – Carries
 • Worry – Worries

برای آن دسته از افعال که به حرف y ختم می شوند و قبل از این حرف y یک حرف صدادار آمده باشد، بدون آن که حرف y حذف شود، به انتهای آن s اضافه می کنیم. مثال:

Play – Plays

Enjoy – Enjoys

Say – Says

یک مورد خاص دیگر هم وجود دارد که فعل ” have” است که در آن قبل از اضافه کردن s به آن، ve آخر آن حذف می شود.

He has a house.

She has a cat.

زمان حال ساده در چه مواقعی استفاده می شود؟

از زمان حال ساده برای بیان کارهایی که به صورت عادت انجام می شوند؛ موقعیت ها، رویدادها و کارهایی که به صورت مکرر انجام می شوند ، کارها و وقایعی که بیشتر ثابتند و معمولا تغییر نمی کنند، بیان حقایق کلی و گاهی اشاره به آینده به همراه عبارات قیدی استفاده می شود.

هر وقت بخواهیم عادت ها، حقایق کلی، کارهایی که به صورت مکرر انجام می شوند و یا موقعیت هایی که تغییر نمی کنند و یا عواطف و هیجانات و آرزوها را بیان کنیم، از زمان حال ساده استفاده می کنیم:

I smoke (بیان یک عادت):

سیگار می کشم.

I work in London (بیان موقعیتی که تغییر نمی کند):

من در لندن کار می کنم.

London is a large city (بیان یک حقیقت کلی):

لندن شهر بزرگی است.

هر وقت که بخواهیم به کسی دستورالعملی بدهیم و یا هدایتش کنیم:

You walk for two hundred meters, then you turn left.

دویست متر برو بعد به سمت چپ بپیچ.

هر وقت بخواهیم با کمک و به همراه عبارات قیدی درباره آینده حرف بزنیم:

Your exam starts at 09.00

امتحانتان ساعت 9 شروع می شود.

برای بیان زمان آینده پس از حروف ربط (مثل : after، when، before، as soon as، until):

He’ll give it to you when you come next Saturday.

وقتی شنبه بعد بیایی، آن را به تو خواهد داد.

توجه داشته باشید که از زمان حال ساده برای بیان کارهایی که در حال حاضر و اکنون در حال وقوع هستند استفاده نمی شود.

مثال برای زمان حال ساده در انگلیسی

برای بیان عادت ها:

He drinks tea at breakfast.

صبحانه چای می نوشد.

She only eats fish.

فقط ماهی می خورد.

They watch television regularly.

آنها مرتبا تلویزیون تماشا می کنند.

برای بیان کارها یا رویدادهایی که مکررا انجام می شوند:

We catch the bus every morning.

هر روز صبح با اتوبوس می رویم.

It rains every afternoon in the hot season.

در فصل گرما هر روز بعدازظهر باران می بارد.

They drive to Ardabil every summer.

آنها هر تابستان با ماشین به اردبیل می روند.

برای بیان حقایق کلی:

Water freezes at zero degrees.

آب در صفر درجه یخ می زند.

The Earth revolves around the Sun.

زمین به دور خورشید می گردد.

Her mother is Peruvian.

مادرش اهل پرو است.

برای دادن دستورالعمل یا هدایت کردن افراد:

Open the packet and pour the contents into hot water.

بسته را باز کنید و محتویات آن را درون آب داغ بریزید.

You take the No.6 bus to Vanak and then the No.10 to Tajrish.

اتوبوس خط شماره 6 به مقصد ونک را سوار شو و بعد اتوبوس خط شماره 10 به مقصد تجریش

برای بیان آینده به کمک عبارات قیدی:

His mother arrives tomorrow.

مادرش فردا می رسد.

Our holiday starts on the 26th March.

تعطیلات ما از روز 26 مارس شروع می شود.

برای بیان آینده پس از حروف ربط (مثل before، after، when):

She’ll see you before she leaves.

قبل از اینکه برود تو را خواهد دید.

We’ll give it to her when she arrives.

وقتی که او برسد، آن را به او خواهیم داد.

سوالی کردن زمان حال ساده در انگلیسی

ممکن است سوال خیلی ها این باشد که چگونه زمان حال ساده را سوالی کنیم؟ و یا اینکه چگونه زمان حال ساده را منفی کنیم؟ کافیست ادامه مقاله ما را مطالعه کنید تا به راحتی منفی سازی و سوالی کردن جملات در زمان حال ساده رو یاد بگیرید.

در زمان حال ساده از do/does برای سوالی کردن و منفی کردن جملات استفاده می شود.

به این صورت که برای تمامی فاعل ها و ضمایر فاعلی ( شامل I, We, They, You) به جز سوم شخص مفرد از do استفاده می شود و برای فاعل یا ضمـایر فـاعلی سـوم شـخص مفـرد (He, She , It) از does استفاده می کنیم.

نکته: در صورتی که فاعل سوم شخص مفرد بود و از does استفاده کردیم، s اضافه شده به انتهای فعل در جمله خبری را حذف کرده و از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

مثال برای جمله سوالی در زمان حال ساده:

Do I study physics?

آیا من فیزیک می خوانم؟

Does Nader study Math?

آیا نادر ریاضیات می خواند؟

Does it rain every day?

آیا هر روز باران می بارد؟

منفی کردن زمان حال ساده در انگلیسی

برای منفی کردن جملات در زمان حال ساده هم کافی است بعد از فاعل در جمله خبری و قبل از فعل اصلی، با توجه و متناسب با فاعل از do not (یا به اختصار don’t) یا does not (یا به اختصار doesn’t) استفاده کنیم.

مثال برای جمله منفی در زمان حال ساده:

Lara plays the piano very well. (جمله خبری زمان حال ساده)

لارا خیلی خوب پیانو می نوازد.

 • دقت کنید که در این مثال Lara سوم شخص مفرد است، پس برای منفی کردن باید از فعل کمکی does و به دنبال آن not استفاده کنیم.

Lara doesn’t play the piano very well. (جمله منفی شده زمان حال ساده به شکل مختصر شده)

یا

Lara does not play the piano very well. (جمله منفی شده به شکل کامل)

لارا خیلی خوب پیانو نمی نوازد.

They know my phone number. (جمله خبری زمان حال ساده)

آنها شماره تلفن من را می دانند.

 • دقت کنید که در این مثال They سوم شخص مفرد نیست، پس برای منفی کردن باید از فعل کمکی do و به دنبال آن not استفاده کنیم.

They don’t know my phone number. (جمله منفی شده زمان حال ساده به شکل مختصر شده)

یا

They do not know my phone number. (جمله منفی شده زمان حال ساده به شکل کامل )

آنها شماره تلفن من را نمی دانند.

My brother likes the cinema. (جمله خبری زمان حال ساده)

برادرم سینما را دوست دارد.

 • دقت کنید که در این مثال my brother یعنی برادر من سوم شخص مفرد است، پس برای منفی کردن باید از فعل کمکی does و به دنبال آن not استفاده کنیم.

My brother doesn’t like the cinema . (جمله منفی شده زمان حال ساده به شکل مختصر شده )

یا

My brother does not like the cinema . (جمله منفی شده زمان حال ساده به شکل کامل )

برادرم سینما را دوست ندارد.

نکته: در صورتی که فاعل سوم شخص مفرد بود و از does not (doesn’t) استفاده کردیم، دیگر s اضافه شده به انتهای فعل در جمله خبری را حذف می کنیم و از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

در جدول زیر می توانید ساختار جملات خبری، سوالی و منفی را در زمان حال ساده با استفاده از فعل think مشاهده کنید.

جمله منفیجمله سوالیجمله خبری
.I do not think?Do i think.I think
.You do not think?Do you Think.You think
.He does not think?Does he think.He thinks
.she does not think?Does she think.She thinks
.It does not think?Does it think.It thinks
.We do not think?Do we think.We think
.They do not think?Do they think.They think

شکل passive یا مجهول فعل در زمان حال ساده

شکل passive یا مجهول فعل یعنی چه؟ بیشتر جملات در زبان انگلیسی به صورت جملات معلوم بیان می شوند به این معنی که فاعل جمله در آن مشخص است. به مثال زیر دقت کنید:

Mom washes the dishes.

مامان ظرف ها را می شوید.

دقت کنید که در اینجا گوینده جمله به صراحت فاعل جمله که عمل شستن ظرف ها را انجام می دهد را به ما معرفی کرده است که “mom” است. به این شکل از ساختار بیان جملات، جملات معلوم گفته می شود. اما گاهی در زبان انگلیسی از جملاتی استفاده می شود که در آنها یا فاعل مشخص نیست و یا گوینده به عمد قصد ندارد مشخص کند که فاعل جمله چه کسی است. در هر دوی این حالت ها از ساختار مجهول جملات استفاده می شود. از ساختار مجهول بیشتر در نوشتار استفاده می شود تا در مکالمات. به مثال بالا که مجهول می شود دقت کنید:

The dishes are washed.

ظرف ها شسته می شوند.

برای مجهول کردن جمله در زمان حال ساده ابتدا فاعل را حذف می کنیم و سپس مفعول را به ابتدای جمله می آوریم، سپس با توجه به مفرد یا جمع بودن مفعول به ترتیب از is و are استفاده می کنیم و در نهایت فعل اصلی جمله را به صورت قسمت سومش می نویسیم یا می گوییم.

قسمت سوم فعل در مورد غالب افعال انگلیسی صرفا همان شکل اصلی و پایه فعل است که به انتهای آن ed اضافه می شود که البته شکل گذشته ساده افعال انگلیسی هم به همین صورت است. اما یک سری از افعال هم هستند که به آنها افعال بی قاعده گفته می شود که شکل سوم آنها با اضافه کردن ed درست نمی شود و باید آنها را حفظ کنید.

ساختار جمله معلوم در زمان حال ساده:

فاعل+فعل اصلی+مفعول

hackers deceive people

هکرها مردم را فریب می دهند.

ساختار جمله مجهول در زمان حال ساده:

مفعول+is/are +قسمت سوم فعل

people are deceived

مردم را فریب می دهند.

سخن پایانی

دوستان عزیز به انتهای بحثمون در رابطه با زمان حال ساده در زبان انگلیسی رسیدیم. برای راحتی هر چه بیشتر شما نسخه PDF این مقاله را برایتان در زیر تعبیه کرده‌ایم که می توانید دانلود کنید و استفاده نمایید. در انتها ممنون می شوم اگر نظرتان را در رابطه به این مقاله با ما در اشتراک بگذارید.

حال ساده در انگلیسی PDF

زمان_حال_ساده_در_انگلیسی_وبسایت_زبانشناس.pdf

۸۳۳ KB

دیدگاهتان را بنویسید