52f6ddb76ca7068dcd09f50e68cffe4e.jpeg

رضا زکی زاده

عاشق دنیای نویسندگی و دیجیتال مارکتینگ هستم. همه چیز از زبانشناس برای من شروع شد...