سوسن کافی

سوسن کافی

دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی. عاشق یادگیری، خواندن و نگارشم. می نویسم تا بیاموزم و آموزش دهم.