افعال عبارتی با حرف N

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف N را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی nag at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nag at آشنا شوید.

کاربرد و معنی nail down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nail down آشنا شوید.

کاربرد و معنی nail up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nail up آشنا شوید.

کاربرد و معنی name after چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف name after آشنا شوید.

کاربرد و معنی name for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف name for آشنا شوید.

کاربرد و معنی narrow down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف narrow down آشنا شوید.

کاربرد و معنی nibble away at چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nibble away at آشنا شوید.

کاربرد و معنی nip out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nip out آشنا شوید.

کاربرد و معنی nod off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nod off آشنا شوید.

کاربرد و معنی nose around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nose around آشنا شوید.

کاربرد و معنی notch up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف notch up آشنا شوید.

کاربرد و معنی note down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف note down آشنا شوید.

کاربرد و معنی number among چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف number among آشنا شوید.

کاربرد و معنی nut out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف nut out آشنا شوید.