افعال عبارتی با حرف R

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف R را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی rake in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rake in آشنا شوید.

کاربرد و معنی rally round چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rally round آشنا شوید.

کاربرد و معنی reach out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف reach out آشنا شوید.

کاربرد و معنی reach out to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف reach out to آشنا شوید.

کاربرد و معنی read into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف read into آشنا شوید.

کاربرد و معنی read out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف read out آشنا شوید.

کاربرد و معنی read up on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف read up on آشنا شوید.

کاربرد و معنی refer to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف refer to آشنا شوید.

کاربرد و معنی reflect on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف reflect on آشنا شوید.

کاربرد و معنی rely on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rely on آشنا شوید.

کاربرد و معنی remind of چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف remind of آشنا شوید.

کاربرد و معنی resign yourself to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف resign yourself to آشنا شوید.

کاربرد و معنی resort to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف resort to آشنا شوید.

کاربرد و معنی result in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف result in آشنا شوید.

کاربرد و معنی return to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف return to آشنا شوید.

کاربرد و معنی revert to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف revert to آشنا شوید.

کاربرد و معنی ring back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف ring back آشنا شوید.

کاربرد و معنی ring up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف ring up آشنا شوید.

کاربرد و معنی rip off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rip off آشنا شوید.

کاربرد و معنی roll out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف roll out آشنا شوید.

کاربرد و معنی roll over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف roll over آشنا شوید.

کاربرد و معنی roll up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف roll up آشنا شوید.

کاربرد و معنی root out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف root out آشنا شوید

کاربرد و معنی rope in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rope in آشنا شوید.

کاربرد و معنی rough up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rough up آشنا شوید.

کاربرد و معنی round down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف round down آشنا شوید.

کاربرد و معنی round up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف round up آشنا شوید.

کاربرد و معنی rub off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rub off آشنا شوید.

کاربرد و معنی rub out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rub out آشنا شوید.

کاربرد و معنی rule out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rule out آشنا شوید.

کاربرد و معنی run across چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run across آشنا شوید.

کاربرد و معنی run after چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run after آشنا شوید.

کاربرد و معنی run against چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run against آشنا شوید.

کاربرد و معنی run away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run away آشنا شوید.

کاربرد و معنی run away from چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run away from آشنا شوید.

کاربرد و معنی run by چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run by آشنا شوید.

کاربرد و معنی run down چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run down آشنا شوید.

کاربرد و معنی run into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run into آشنا شوید.

کاربرد و معنی run off with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run off with آشنا شوید.

کاربرد و معنی run on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run on آشنا شوید.

کاربرد و معنی run out (of) چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run out (of) آشنا شوید.

کاربرد و معنی run out on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run out on آشنا شوید.

کاربرد و معنی run over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run over آشنا شوید

کاربرد و معنی run through چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run through آشنا شوید.

کاربرد و معنی run to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run to آشنا شوید.

کاربرد و معنی run up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run up آشنا شوید.

کاربرد و معنی run up against چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف run up against آشنا شوید.

کاربرد و معنی rush into چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rush into آشنا شوید.

کاربرد و معنی rush off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف rush off آشنا شوید.