افعال عبارتی با حرف F

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف F را به همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.

کاربرد و معنی face up to چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف face up to آشنا شوید.

کاربرد و معنی face with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف face with آشنا شوید.

کاربرد و معنی factor in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف factor in آشنا شوید.

کاربرد و معنی fade away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fade away آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall apart چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall apart آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall back on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall back on آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall behind چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall behind آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall for آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall in آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall off آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall out آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall over آشنا شوید.

کاربرد و معنی fall through چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fall through آشنا شوید.

کاربرد و معنی farm out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف farm out آشنا شوید.

کاربرد و معنی feel for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف feel for آشنا شوید.

کاربرد و معنی fight back چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fight back آشنا شوید

کاربرد و معنی fight off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fight off آشنا شوید.

کاربرد و معنی figure out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف figure out آشنا شوید.

کاربرد و معنی fill in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fill in آشنا شوید.

کاربرد و معنی fill out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fill out آشنا شوید.

کاربرد و معنی fill up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fill up آشنا شوید.

کاربرد و معنی find out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف find out آشنا شوید.

کاربرد و معنی finish off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف finish off آشنا شوید.

کاربرد و معنی finish up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف finish up آشنا شوید.

کاربرد و معنی finish with چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف finish with آشنا شوید.

کاربرد و معنی fire up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fire up آشنا شوید.

کاربرد و معنی fit in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fit in آشنا شوید.

کاربرد و معنی fit on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fit on آشنا شوید.

کاربرد و معنی fix up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fix up آشنا شوید.

کاربرد و معنی fizzle out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fizzle out آشنا شوید.

کاربرد و معنی flare up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف flare up آشنا شوید.

کاربرد و معنی flick through چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف flick through آشنا شوید.

کاربرد و معنی flood in چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف flood in آشنا شوید.

کاربرد و معنی fob off چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fob off آشنا شوید.

کاربرد و معنی focus on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف focus on آشنا شوید.

کاربرد و معنی follow through چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف follow through آشنا شوید.

کاربرد و معنی follow up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف follow up آشنا شوید.

کاربرد و معنی fool around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fool around آشنا شوید.

کاربرد و معنی force on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف force on آشنا شوید.

کاربرد و معنی forge ahead چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف forge ahead آشنا شوید

کاربرد و معنی freak out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف freak out آشنا شوید.

کاربرد و معنی free up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف free up آشنا شوید.

کاربرد و معنی freshen up چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف freshen up آشنا شوید.

کاربرد و معنی frighten away چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف frighten away آشنا شوید.

کاربرد و معنی frown on چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف frown on آشنا شوید.

کاربرد و معنی function as چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف function as آشنا شوید.

کاربرد و معنی fuss over چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف fuss over آشنا شوید.