پیت گربه و نقشه گنج

آموزش رایگان زبان انگلیسی > پکیج: داستان های مصور صوتی / مجموعه: پیت گربه / داستان انگلیسی: پیت گربه و نقشه گنج

داستان های مصور صوتی

24 مجموعه | 614 داستان انگلیسی

پیت گربه و نقشه گنج

توضیح مختصر

وقتی که ناخدا پیت نقشه گنج را پیدا کرد، او و خدمه کشتی آماده عبور از دریاها برای رسیدن به طلا و جواهرات شدند. ولی آنها انتظار یافتن یک هیولای دریایی در مسیر را نداشتند.

  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این داستان انگلیسی را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

راهنمای خواندن این داستان انگلیسی

نکته اول:

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی برای تقویت مکالمه را روی این داستان پیاده‌سازی نمایید.

نکته دوم:

اگر سطح این داستان مناسب شما نبود، میتوانید به بخش داستان کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه کرده و داستان دیگری انتخاب نمایید.

فایل ویدیویی

متن انگلیسی داستان انگلیسی

Pete the Cat and the Treasure Map

Captain Pete looks across cat cove. The sun is sparkling on the water. It’s a beautiful day for an adventure!

Something flies toward Captain Pete’s ship. It’s a parrot.

“Squawk!” says the parrot. She gives Captain Pete a crumpled piece of paper.

“What is it?” asks first mate Callie.

Captain Pete looks at the paper. There’s a long trail that ends with an X.

“It’s a treasure map!” he says.

“Treasure?” says first mate Callie. “Where?” On Secret lsland” says Captain Pete.

“Let’s go!” Says First mate Callie.

“Woo-hoo!” cries the crew. “Treasure!”

SWOOSH! SPLASH!

Captain Pete steers the ship through the big waves. The salty wind pushes the sails.

The ship is going really fast.

“Good job, mateys,” says Captain Pete.

“We’ll be there in no time!”

Uh-oh captain Pete spoke too soon. He spies something coming toward them.

“What is that?” asks first mate Callie.

A giant arm reaches up and splashes the water. It makes a wave that crashes down on Pete’s boat.

KRR- SPLASH

“Squawk,” cries the parrot.

“Arrrrrgh!” yells the crew.

KRR-SPLASH!

Another arm comes crashing down

The crew is scared, but not captain Pete.

He knows the monster isn’t trying to scare them. He’s rocking a cool beat.

Captain Pete takes out his guitar and strums. The monster rises out of the water.

The crew takes cover, but the monster stops when he hears Pete playing.

He nods his head along. He’s not a scary sea monster — He’s an awesome sea drummer.

“Rock on!” says Captain Pete.

“Thanks!” booms the monster.

“Oh no, Captain!” shouts first mate Callie.

“A big storm is coming!”

“Batten down the hatches!” says Captain Pete. Everyone gets ready for the storm.

The waves toss the ship, but the crew is brave.

Captain Pete has an idea, “Hey there, friend!” he yells to tell sea monster. “We need some help.” The monster grabs the ship with his giant arms and gives it a great big boost.

The ship moves right through the storm.

“Hooray!” shouts the crew as the monster swims up to the boat.

“Thanks friend!” yells Captain Pete.

“No problem,” booms the monster.

“Land ho!” yells first mate Callie, pointing out over the sea.

All the pirates rush to look.

“It’s Secret Island!” says Captain Pete.

On the beach, their buddy grumpy Toad is waiting with a glittering pile of treasure!

“Ahoy, mateys, you got my map!” grumpy toad says. “Treasure is no fun if you can’t share it with your friends. “ The crew is so happy, they do cat-wheels in the sand.

“Thanks, Grumpy Toad!” they shout.

“I think we’re missing something,” says Captain Pete. “Let’s play some music! “ “What a great idea” says Grumpy Toad.

The pirates load all the treasure onto the ship.

Captain Pete takes out his guitar and strums.

But something is missing from his song . . .

“Our drummer,” captain Pete says as the sea monster pops his head above the waves. “Would you like to join my crew?” “AYE!” booms the monster.

“Rock on!” Captain Pete says as the monster joins in on a rockin’ pirate tune.

Captain Pete’s crew is complete. All the pirates sing, “Yo ho, yo ho, a pirate’s life for us!”

ترجمه‌ی داستان انگلیسی

پیت گربه و نقشه گنج

ناخدا پیت به خلیج گربه ای نگاه می کند. نور خورشید روی آب می درخشد. روز خوبی برای یک ماجراجویی است!

چیزی به سمت کشتی ناخدا پیت پرواز میکند . یک طوطی است.

طوطی گفت “بق بق”. او به ناخدا پیت تکه کاغذی مچاله شده داد.

ناخدایار کلی پرسید “این چیست؟”

ناخدا پیت کاغذ را نگاه کرد. در اینجا یک رد بلند وجود دارد که به یک ضربدرختم می شود.

او می گوید “این یک نقشه گنج است!”

ناخدایار کلی می گوید “گنج؟” “کجا؟” ناخدا پیت می گوید “در جزیره مخفی”

ناخدایار کلی می گوید “بزنید برویم!”

خدمه کشتی فریاد میزنند “وو-هو” “گنج!”

شر!شلپ شلوپ!

ناخدا پیت کشتی را در میان موج های بزرگ هدایت می کند. باد شدید کشتی را هل می دهد.

کشتی خیلی سریع حرکت می کند.

ناخدا پیت می گوید “عالی است، رفقا”

“خیلی زود آنجا خواهیم بود!”

طولی نکشید که ناخدا پیت گفت “اوه-اوه”. او چیزی می بیند که به آنها نزدیک میشود.

ناخدایار کلی می پرسد “آن چیست؟”

یک بازوی بزرگ بالا می‌آید و آب را اینطرف و آنطرف پخش میکند. این حرکت موجی را درست میکند که به کشتی پیت برخورد میکند.

کرر-شلپ شلوپ

طوطی داد زد “بق بق”

خدمه کشتی داد زدند “وااااای!”

شلپ‌شلوپ!

بازوی دیگر با شدت ضربه میزند

خدمه ترسیده اند، ولی ناخدا پیت نترسیده است.

او میدونه که هیولا نمیخواد اونا رو بترسونه. او یک آهنگ جالب اجرا میکند.

او گیتارش را آورد و آن را نواخت . هیولا به بالای آب می‌آید.

خدمه کشتی پناه می گیرند ولی وقتی هیولا اجرای پیت را می شنود مکث می کند.

او سرش را با موسیقی تکان می دهد. او یک هیولای دریایی ترسناک نیست. او یک طبل زن دریایی عالی است.

ناخدا پیت می گوید “عالی بود!”

هیولا فریاد زد “ممنون!”

ناخدایار کلی گفت “اوه نه، ناخدا!”

“یک طوفان بزرگ در راه است!”

ناخدا پیت گفت “کشتی را آماده طوفان کنید!” همه آماده مواجه شدن با طوفان می شوند.

امواج کشتی را تکان می دهند، ولی خدمه کشتی شجاع هستند.

ناخدا پیت ایده ای دارد. او داد می زند تا با هیولای دریایی صحبت کند “هی، رفیق!” “ما به کمک احتیاج داریم. “ هیولا با بازوهای غول آسایش کشتی را می گیرد و خیلی بلند می کند.

کشتی در میان طوفان حرکت می کند.

خدمه کشتی در حالی که هیولا به سمت کشتی شنا می کند، “هورا!” می کشند.

ناخدا پیت داد زد “متشکرم رفیق!”

هیولا فریاد زد “خواهش می کنم”

ناخدایار کلی در حالی که به دریا اشاره می کند فریاد می زند “خشکی!”

دزدان دریایی با عجله رفتن تا نگاه کنن.

ناخدا پیت می گوید “این جزیره مخفی است!”

در ساحل، دوستشان وزغ اخمو با مقدار زیادی جواهرات درخشان منتظر است.

وزغ اخمو می گوید “هی، رفقا، شما نقشه من را برداشتید!” “گنج چیز جالبی نیست اگر نتوانید آن را با دوستانتان تقسیم کنید.” خدمه کشتی خیلی خوشحال هستند، آنها روی شن معلق می زنند.

آنها فریاد میزنند “ممنون، وزغ اخمو!”

ناخدا پیت می گوید “فکر می کنم چیزی را فراموش کرده ایم”. “بیایید موسیقی اجرا کنیم!” وزغ اخمو می گوید “چه فکر خوبی “

دزدان دریایی تمام گنج را در کشتی قرار می دهند.

ناخدا پیت گیتارش را آورد و آن را نواخت.

ولی جای چیزی در آهنگش خالی است . . .

ناخدا پیت می‌گوید “طبل زن ما “ و در همین حال هیولای دریایی سرش را از زیر امواج بالا می‌آورد. “دوست داری جزو خدمه کشتی من شوی؟ “ هیولا با صدایی بلند می‌گوید “بله!”

ناخدا پیت می گوید “عالی شد!” و در همین حال هیولا به همنوازی دزد دریایی می پیوندد.

خدمه کشتی ناخدا پیت کامل شد. همه دزدان دریایی می خوانند “یو هو، یو هو، زندگی به روش دزدان دریایی مبارکمان باد!”