عبارات رایج انگلیسی

دوره عبارات رایج انگلیسی

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن/ برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عبارات رایج و مورد نیاز انگلیسی در این ۵۰ موقعیت روزمره را یاد بگیرید.

این دوره شامل 49 درس زیر است:

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره احوال‌پرسی یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره خداحافظی کردن یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحات رایج انگلیسی درباره عذرخواهی کردن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره معرفی کردن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره تشکر کردن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره زمان یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره انگلیسی بلد بودن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره تعریف و تمجید کردن یاد می گیرید.

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره گله کردن یاد می گیرید. .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان یقین و تردید یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره دعوت کردن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره اجازه گرفتن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره پیشنهاد دادن و توصیه‌کردن یاد می گیرید.

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره ابراز همدردی یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره حدس زدن یاد می گیرید .

در این درس یاد میگیرید که چطور از دیگران درخواست اطلاعات کنید.

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره توضیح خاستن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان امیدها و خواسته‌ها یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره نظر خواستن یاد می گیرید.

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره قرار گذاشتن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره قول دادن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره اعتراف به اشتباهات یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان سلیقه یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان علت و معلول یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره احساسات یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره تلفن زدن و پاسخ دادن به تماس تلفنی یاد می گیرید .

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره دوست‌یابی یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره آدرس یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره مشاغل و حرفه‌ها یاد می گیرید .

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره توافق و عدم توافق یاد می گیرید.

در این درس عبارات رایج درباره اطمینان از درک موضوع و درخواست برای توضیح بیشتر یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان تبریک و آرزوی بهترین‌ها یاد می گیرید .

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره بیان اجبار یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلسی درباره بیان بی‌تفاوتی یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره قطع کردن حرف دیگران یاد می گیرید.

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره سلامتی و بیماری یاد می گیرید .

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره توانایی یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره ارائهٔ خبرِ خوش یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره ارائهٔ خبرِ بد یاد می گیرید.

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره ابراز ناامیدی یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره درخواست و ارائهٔ دستورالعمل یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان ممنوعیت یاد می گیرید .

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره ابراز شوک یاد می گیرید .

در این درس عبارات انگلیسی رایج درباره نظر دادن یاد می گیرید .

در این درس در رابطه با نحوه ی صحبت کردن از ترس و استرس یاد میگیرید.

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره دوست داشتن و دوست نداشتن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره ارائه‌ی پیشنهاد یاد می گیرید.

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره درخواست کردن یاد می گیرید .

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره سرزنش‌کردن و تهمت‌زدن یاد می گیرید .