عبارات رایج انگلیسی

49 درس

قرار گذاشتن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره قرار گذاشتن یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Can we meet on the 14th?

Can we meet next Friday?

Are you available on the 14th?

Are you free next week?

Let’s meet this evening

When can I talk to you?

Can I meet you tomorrow afternoon?

How about tomorrow afternoon?

Is next Monday convenient for you?

Do you have any time available this week?

When would be a good time to meet you?

Would today evening be all right?

Can you give me an appointment on Sunday?

Sure. I’ll come.

Yes, Sunday is fine.

Friday would be perfect.

I’ll be there at that time.

Sorry. I have another appointment at that time.

I’m sorry. I can’t come.

I’m afraid I can’t on the 14th.

I’m sorry, I won’t be able to make it on Sunday.

Sorry. I don’t think I can make it.

ترجمه‌ی درس

می‌توانیم همدیگر را چهاردهم این ماه ملاقات کنیم؟

می‌توانیم جمعهٔ بعد همدیگر را ملاقات کنیم؟

آیا چهاردهم این ماه وقت‌تان خالی است؟

هفتهٔ بعد وقتت آزاده؟

بیا امروز عصر همدیگر را ملاقات کنیم.

کی می‌توانم با شما صحبت کنم؟

می‌توانم فردا بعدازظهر شما را ملاقات کنم؟

نظرت دربارهٔ فردا بعدازظهر چیست؟

آیا دوشنبهٔ بعد برای‌تان مناسب است؟

آیا درهمین هفته وقت آزاد دارید؟

وقت مناسب برای ملاقات شما، چه زمانی است؟

امروز عصر خوب است؟

می‌توانید برای دوشنبه به‌من وقت ملاقات دهید؟

حتماً

می‌آیم.

بله، یکشنبه خوب است.

جمعه عالی است.

در آن ساعت آن‌جا خواهم بود.

متاسفم

در آن ساعت یک قرار دیگر دارم.

شرمنده

نمی‌توانم بیایم.

متاسفانه چهاردهم این ماه نمی‌توانم.

متاسفانه نمی‌توانم یکشنبه بیایم.

شرمنده. فکر نمی‌کنم بتوانم بیایم.