عبارات رایج انگلیسی

49 درس

نظر خواستن

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره نظر خواستن یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

What do you think about this problem?

What do you think of my new house?

Do you have any thoughts on that?

How do you feel about that?

What is your opinion?

Do you have any idea?

Do you have any opinion on this matter?

What’s your view?

Please tell me your opinion on this subject.

What is your opinion about that?

Can you give me your thoughts on the report?

What are your feelings about his behavior?

I’d like to hear your views on this matter.

ترجمه‌ی درس

نظرت دربارهٔ این مشکل چیست؟

نظرت دربارهٔ خانهٔ جدید من چیست؟

نظری دربارهٔ این موضوع داری؟

دربارهٔ این موضوع چه حسی داری؟

نظرت چیست؟

آیا ایده‌ای داری؟

آیا دربارهٔ این موضوع ایده‌ای دارید؟

دیدگاه شما چیست؟

لطفاً نظرتان را دربارهٔ این موضوع به من بگویید.

چه نظری درباره‌اش داری؟

می‌توانید نظرتان را دربارهٔ گزارش به‌من بگویید؟

دربارهٔ رفتار او چه حسی داری؟

مایلم نقطه‌نظرات شما را دربارهٔ این موضوع بشنوم.