عبارات رایج انگلیسی

49 درس

بیان یقین و تردید

توضیح مختصر

در این درس عبارات رایج انگلیسی درباره بیان یقین و تردید یاد می گیرید .

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

Are you sure?

Are you sure about it?

Are you certain about it?

Do you think it is true?

Do you think so?

How sure are you?

Yes, I am certain.

I’m a hundred percent certain …

I’m absolutely sure.

I have no doubt about it.

I’m sure about it.

I don’t think there can be any doubt about ….

Of course.

I’m positive.

I’m quite sure about it.

I’m no doubt about it.

I have no doubt about it.

I’m absolutely certain that…

I’m not sure about it.

I doubt it.

I’m not really sure about…

I don’t know for sure…

It’s very unlikely.

I have my own doubts.

I don’t think so.

I don’t believe this is true.

There’s some doubt in my mind that …

I’m not a hundred percent sure.

I don’t know yet.

ترجمه‌ی درس

مطمئنی؟

درباره‌اش مطمئنی؟

درباره‌اش مطمئنی؟

فکر می‌کنی واقعیت دارد؟

این‌طور فکر می‌کنی؟

چقدر مطمئنی؟

بله، مطمئنم.

صددرصد مطمئنم که …

کاملاً مطمئنم.

هیچ شکی درباره‌اش ندارم.

درباره‌اش مطمئنم.

فکر نمی‌کنم هیچ شکی وجود داشته باشد درباره …

البته.

کاملاً مطمئنم.

کاملاً درباره‌اش مطمئنم.

درباره‌اش هیچ شکی ندارم.

کاملاً مطمئنم که …

درباره‌اش مطمئن نیستم.

درباره‌اش تردید دارم.

واقعاً مطمئن نیستم درباره….

به‌طور قطع نمی‌دانم …

بسیار بعید است.

برای من جای تردید است.

این‌طور فکر نمی‌کنم.

فکر نمی‌کنم این واقعیت داشته باشد.

زیاد مطمئن نیستم که …

صددرصد مطمئن نیستم.

هنوز نمی‌دانم.