الگوهای رایج انگلیسی

دوره الگوهای رایج انگلیسی

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن مناسب برای: واژگان و مکالمه/ برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی در کوتاه ترین زمان ممکن، این 100 عبارت و جملات رایج انگلیسی را فرا بگیرید.

این دوره شامل 100 درس زیر است:

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا مطمئنی...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا عادت کرده ای...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تا جایی که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تا جایی که (به او) (به من) (به آن ها) مربوط می شود" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "مراقب ... باش" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "ولی، این بدان معنا نیست که ..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "راستی..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا عادت کرده بودی که...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "مراقب باش که هیچوقت..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا موافقی که...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا ... را برای فروش دارید؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا ... موجود دارید؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا مشکلی ندارید که...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا حس و حالش را داری که...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا لازم نیست که...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "آیا اصلاً تا حالا...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نه تا موقعی که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او به اندازهٔ ... است" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او یا ... است یا..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او آنقدر ... بود که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "او نه فقط ... بلکه ... نیز هست..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از خودت با ... پذیرایی کن" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نظرت چیست که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چطور شد...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چطور جرات می‌کنی...!" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نظرت دربارهٔ ... چیست؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چقدر طول می‌کشد تا...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هر چند وقت یکبار...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "شرط می‌بندم که ..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به سختی می‌توانم باور کنم که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نمی‌توانم جلوی ... را بگیرم" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نمی‌توانم با قطعیت بگویم..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بی‌صبرانه منتظر ... هستم" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "با جرات می‌گویم..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از تو می‌خواهم که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من ناراحت می‌شوم که تو..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "اگر ... نبود..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تنها چیزی که مرا ... ، ... است..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من اصلاً نمی‌دانم که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من باید..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تا حد امکان..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "خبرت خواهم کرد..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "ممنونتان خواهم شد..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به گمانم..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تماس گرفتم تا..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بی‌صبرانه مشتاق ... هستم" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من واقعاً از ... راضی نیستم" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "در فکر آن هستم که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "انتخاب من ... است" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "این ... بود که" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "خیلی بد شد که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تقصیر من است که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "مسئله آن نیست که ... ولی..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "روی نوک زبانم است." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "می‌گویند که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تصمیم با ... است" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نوبت توست که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من ... بوده‌ام" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "دیگر از ... خسته شده‌ام" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "برایم سئوال است که آیا...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بیشتر ترجیح می‌دهم ... تا ..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "اهمیتی ندارد که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "جای تعجبی ندارد که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به محض آن که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "...و تازه آن وقت بود که فهمیدم..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از یک سو ... ولی از سوی دیگر..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "حواست باشد که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "حالا که صحبت از ... شد..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به لطف..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از بابت ... از تو متشکرم" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "وقتی ... اولین کاری که خواهم کرد ... است" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هر چه بیشتر ... بیشتر..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هیچ چیز به اندازهٔ ... نیست" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هیچ چیزی نیست که بیشتر از ... دوستش داشته باشم" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بدون ... اوضاع بهتری خواهیم داشت" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بهتر است که ما..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "شاید بهتر باشد که ما هم..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه بر سر ... می‌آید؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه کاری می‌توانم برای ... انجام دهم؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "منظورتان از ... چیست؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نظرت چیست که...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "برای چه...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه خواهد شد اگر...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه مشکلی برای ... پیش آمده است؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چه کار می‌کردی اگر...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "...چه فایده‌ای دارد؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "...مورد علاقه‌ات چیست؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از کجا می‌توانم...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هر جا ... وجود داشته باشد، ... نیز وجود خواهد داشت." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "فارغ از این که..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چرا که نه...؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نظرت دربارهٔ ... چیست؟" را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "نباید..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی..." را یاد می گیرید.

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تو برای ... فقط کافی است..." را یاد می گیرید.